เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับมัธยมศึกษา) 
เจ้าภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
วันที่ 18 - 19  สิงหาคม 2565
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางสุนีย์ ชัยวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางปาลิดา จริงจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นายสุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นายไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายสุริยนต์ กัลยานี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายชัยณรงค์ คูณคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายขันตรี โสภาพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นายแสน กังประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นายสิทธิพร ผมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายไพรวัลย์ วันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นางสาวนันท์นภัส วิกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายอรรฆพล เกษะโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 ว่าที่ ร.ท.ปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นางมนสิชา บุนทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโก คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นายนิรันธ์ หงษาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบมะค่า คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นายชัยยศ ปัญญาสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นางประนอม ประไพเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นายอุทัย เที่ยงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข้-หนองตูม คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นายสุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายศักดิ์ชัย คำยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายมนัส ลุนนากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นายคีตะวัฒน์ ขันธหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเพียก คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นายสมคิด โด่งพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นางเกดสุชา ทองน้อย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นางราตรี สองเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นางสุรัตน์ ช่วยงาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นายทรงศิลป์ อามาตย์เสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นางสาวชลธิชา นาคสถาพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นายสุรชาติ สว่างพลกรัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นางสุนีย์ ชัยวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นางปาลิดา จริงจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นายยุทธชัย เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
56 นายธนากร เตโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
57 นายอำนาจ บรรจงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
58 นางปิยะพร ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
59 นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
60 นายเอกฉันท์ โชติฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
61 นายประภาส ไก่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอนบก คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
62 นายวิระพงษ์ จันทีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโน (คุรุราษฏร์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
63 นางสาวนันท์นภัส วิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
64 นางสิริวิมล มุลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ ๙๓ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
65 นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
66 นายดุสิต บาลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
67 ว่าที่ ร.ท.ปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
68 นางกัญญาภัค พุกสีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดินดำ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
69 นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
70 นางสาววราพร เลขะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
71 นางอรทัย พลวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
72 นายนิรันธ์ หงษาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบมะค่า คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
73 นายสราวุฒิ วาจาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางดง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
74 นายสำรวล คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
75 นายวีรวัฒน์ พิสุราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
76 นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
77 นายเอกชัย นางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
78 นางณัฐชญา ดาโม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
79 นางสาวลลิตตา เอมบุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยองแยง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
80 นายธเนศ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
81 นายชิณกร เกษศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพระ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
82 นายณัฐพล ศรีสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุยายแลบ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
83 นายฐิติชัน ลุนสูงยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
84 นางสาวสมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
85 นางมนสิชา บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโก คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
86 นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีรถไฟ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
87 นางวันทนา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสอยดาว คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
88 นางณัทธมณกาญจน์ บุญลาภสุขสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
89 นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
90 นายธนพล นวลมะณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
91 นายพิเชษฐ์ โคนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
92 นางสุพร ธรรมบันเทิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
93 นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
94 นางสุปรีชา ครูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
95 นางรัตนา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
96 นายขวัญชัย นาคเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
97 นางศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
98 นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
99 นายศักดิ์ชัย สมพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
100 นายชัยยศ ปัญญาสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
101 นางสาวกนกพัทธ์ เวียงสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
102 นางศรุดา โชติภักดิ์โภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
103 นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกงาม คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
104 นางพัชรินทร์ จันทีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
105 นายสิทธิชัย เผยฤทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแค คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
106 นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
107 นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
108 นางวันเพ็ญ นาคเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามชั่งโค คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
109 นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
110 นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
111 นายฐิติภูมิ แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลักแรด คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
112 นางสาวสุพัตรา นามขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
113 นายกรวิษณ์ ด่านกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
114 นางศิริยา มานอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวลอย คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
115 นายกฤษณะ โดดจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
116 นางพัชรินทร์ สีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
117 นางสาวรัชนี โสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
118 นางรัชนีวรรณ จันวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร ๗ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
119 นายกฤตพล พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
120 นายมาณัฐพล อุปวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
121 นางดาวเรือง มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
122 นางจันทรากรณ์ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
123 นายแสน ดำขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่า คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
124 นายจารึก เลิศสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
125 นายสาธิต สุวรรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
126 นางสาวกิตติมา งามจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
127 นายนภัสดล ลิมปิเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขัง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
128 นางกรรณิการ์ กายขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่า คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
129 นางสำอางค์ รัตนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมะค่า คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
130 นายณัฐชาญ ยางเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
131 นายภานุวัฒน์ ไพรเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลก คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
132 นางสาวกิตยา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดเวียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
133 นายอัษฎางค์ ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุก คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
134 นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
135 นางสาวสุกัญญา ดวงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาลาด คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
136 นางสาวดวง โชติสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
137 นางสาวปนารีย์ ทิ้งแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
138 นางมัสธุรส ผ่องสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
139 นายธีรพงศ์ ทาพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
140 นางจิตรลดา ขามจะโปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
141 นางสาวขนิษฐา ปัจจัยโก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านเกวียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
142 นายอภิชัย หาญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
143 นางสาววันทิตา ทะลาสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
144 นางผุสดี สุวรรณบุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพญาปราบ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
145 นายเชี่ยว ภักดีณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
146 ว่าที่ร้อยตรี ดนุวัศ ไชยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
147 นางจิราพร พานสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
148 นางรำไพมณี วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
149 นายอัครเดช ไชยโยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๒ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
150 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
151 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
152 นายอุทัย ชารัญจ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
153 นางประนอม นามนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวาง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
154 นายปรัชญา วัชรธนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
155 นายไพรวัลย์ วันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
156 นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
157 นางสาวนันท์นภัส วิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
158 นางสาวกวินทิพย์ มุกดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
159 นายชิติพันธ์ ไกรโสดา ครูโรงเรียนบ้านปรางคล้า คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
160 นายวิชัย ถมยาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
161 นายบัญชา พูนนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
162 นายสมชาย ผันสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
163 นายสุภาพ งามตะคุ ครูโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
164 นางสาวไพรพนา ธรรมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
165 นายนัฐพงษ์ ภัทรวรานนท์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
166 นายวีระ เปลี่ยมไธสง พนักงานราชการโรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
167 นายธนกร วราวิทยาวุฒิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
168 นายอรรฆพล เกษะโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
169 นายนาวา มะโนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
170 นายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
171 นางสาวนันท์นภัส วิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
172 นายอรรฆพล เกษะโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
173 นายศักดิ์ชัย สมพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
174 นายชัยยศ ปัญญาสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
175 ว่าที่ร้อยตรี ดนุวัศ ไชยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
176 นางสาวณภัสชนก บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสาลี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
177 นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
178 นางสาวกมลชนก รัตถา ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
179 นายรัตนชัย หนิงนา ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
180 นางสาวสุภาวดี เลาสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
181 นางสาวจุฑามาศ เนตรสงคราม ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
182 นางสุภาพรรณ สุดกลาง ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
183 นายนครินทร์ ฆ้องผักแว่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบึงตะโก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
184 นางสาวอุมาวิชนีย์ อาจพรม ครูโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
185 นางสาวสหทัย ไชยสาร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
186 นางสาวพรรษปภา ธวัชศิริเดช ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
187 นางสาวเสาวนีย์ เกษะโกศล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
188 นางสาวสิริพร บำรุงเกาะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
189 นางสาวนภารัตน์ ปลัดครบุรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
190 นายเอกราช หงส์สำโรง ครูโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
191 นายจักรกฤษณ์ รัตนรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
192 นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
193 นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
194 นางสาวผกามาศ เสาสมภพ ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
195 นางสาววารุณี แก้วคำ ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
196 นางสาวจิราภรณ์ พวงสันเทียะ ธุรการโรงเรียนบ้านกระโดน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
197 นายธนศักดิ์ เจียมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
198 นางสาวธัญณิชา บัวพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไฮ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
199 นางนภาพรรณ นาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คณะกรรมการตัดสิน  
200 นายวรวุฒิ เทียนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ คณะกรรมการตัดสิน  
201 นายอกนิษฐ์ แสนภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหนองฮี คณะกรรมการตัดสิน  
202 นายสำราญ อยู่นาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
203 นางขันธมาศ หลวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ คณะกรรมการตัดสิน  
204 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการตัดสิน  
205 นายวัชระ นรินทร์นอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการตัดสิน  
206 นายพงศ์ธร จิตรแม้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง คณะกรรมการตัดสิน  
207 นางสาววัชรา จันทา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
208 นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการตัดสิน  
209 นายศักรินทร์ ภูละมุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
210 นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คณะกรรมการตัดสิน  
211 นางสาวนิตยา กันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
212 นายศราวุธ พิมละมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการตัดสิน  
213 นางศิวพร รัตน์พลแสนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้ คณะกรรมการตัดสิน  
214 นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
215 นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทำแกวิทยากร คณะกรรมการตัดสิน  
216 นางพิมพ์ณภา พงษ์ธนณัชศุภดา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
217 นายจิรวัฒน์ วงษ์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 คณะกรรมการตัดสิน  
218 นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีรถไฟ คณะกรรมการตัดสิน  
219 นางกัญญาลักษณ์ เกียรติกุลไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ คณะกรรมการตัดสิน  
220 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
221 นายปริญญา อิ่มกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
222 นายวีระชัย อินทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย คณะกรรมการตัดสิน  
223 นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ คณะกรรมการตัดสิน  
224 นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวน คณะกรรมการตัดสิน  
225 นางสุภาพร พรมวงค์ ครูโรงเรียนนาผือโคกกอก คณะกรรมการตัดสิน  
226 นายอรรฆพล เกษะโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) คณะกรรมการตัดสิน  
227 นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน คณะกรรมการตัดสิน  
228 นายประเสริฐ หมีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประทาย คณะกรรมการตัดสิน  
229 นางวนิดา จำปามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยาท คณะกรรมการตัดสิน  
230 นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการตัดสิน  
231 นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
232 นางสาวสุวิกานต์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า คณะกรรมการตัดสิน  
233 นางสาวปฐมา เทพามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง คณะกรรมการตัดสิน  
234 นายอภิลักษณ์ จรไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน  
235 นางสาวธัญวรัตน์ ปุณประวัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก คณะกรรมการตัดสิน  
236 นางสาวพัชรินทร์ จันทีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ คณะกรรมการตัดสิน  
237 นางกรุณา โถชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
238 นางสมพานรัศมี พรมโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือโคกกอก คณะกรรมการตัดสิน  
239 นางหยาดฟ้า จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน คณะกรรมการตัดสิน  
240 นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คณะกรรมการตัดสิน  
241 นางสาวละเอียด แซ่คู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด คณะกรรมการตัดสิน  
242 นายอัษฎางค์ ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุก คณะกรรมการตัดสิน  
243 นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมการตัดสิน  
244 นายองอาจ เลิศประไพสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
245 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการตัดสิน  
246 นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
247 นายมนตรี แย้มโสภี ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ คณะกรรมการตัดสิน  
248 ว่าที่ร้อยโท ปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทองหลาง คณะกรรมการตัดสิน  
249 นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง ครูโรงเรียนบ้านทัพมะขาม คณะกรรมการตัดสิน  
250 นายชาญวิทย์ ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง คณะกรรมการตัดสิน  
251 นางสาววราพร เลขะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า คณะกรรมการตัดสิน  
252 นายนิรันธ์ หงษาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบมะค่า คณะกรรมการตัดสิน  
253 นางสาวณัฐวดี สุธรรมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการตัดสิน  
254 นายวัยพจน์ ปัญญะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเต่างอย คณะกรรมการตัดสิน  
255 นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการตัดสิน  
256 นายภรภัทร เกื้อฐิติพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะกอก คณะกรรมการตัดสิน  
257 นางสาวลลิตตา เอมบุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยองแยง คณะกรรมการตัดสิน  
258 นายพาสันติ์ เวทย์จรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี คณะกรรมการตัดสิน  
259 นางสาวปนารีย์ ทิ้งแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการตัดสิน  
260 นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงตาด คณะกรรมการตัดสิน  
261 นายฐิติชัน ลุนสูงยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคง คณะกรรมการตัดสิน  
262 นางวัลลภา โพธิโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการตัดสิน  
263 นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก คณะกรรมการตัดสิน  
264 นางวันเพ็ญ นาคเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามชั่งโค คณะกรรมการตัดสิน  
265 นางกัญญาภัค ไข่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
266 นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
267 นายอภิรัตน์ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระครก คณะกรรมการตัดสิน  
268 นางวราภรณ์ โสภักดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง คณะกรรมการตัดสิน  
269 นางรัชนงค์ ไกรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเลิงหิน คณะกรรมการตัดสิน  
270 นายทินกร แพเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ คณะกรรมการตัดสิน  
271 นางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการตัดสิน  
272 นางกรรณิกา ถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย คณะกรรมการตัดสิน  
273 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง คณะกรรมการตัดสิน  
274 นางอนุรักษ์ บุญแจ่ม ครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรี คณะกรรมการตัดสิน  
275 นายธนากร เตโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) คณะกรรมการตัดสิน  
276 นายมนตรี จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
277 นายอภิชาต หวังสวัสดิ์ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด คณะกรรมการตัดสิน  
278 นายพงศ์ธร จิตรแม้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง คณะกรรมการตัดสิน  
279 นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
280 นางผุสดี สุวรรณบุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพญาปราบ คณะกรรมการตัดสิน  
281 นางสาวกัณฐมณี ศรีมุกดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล คณะกรรมการตัดสิน  
282 นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
283 นางชฎาพร อินทร์แปลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการตัดสิน  
284 นายสิทธิพร ผมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการตัดสิน  
285 นางวรกมล ปัตตาเนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป้าน คณะกรรมการตัดสิน  
286 นายประสิทธิ์ พิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
287 นายกนก ยนต์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ คณะกรรมการตัดสิน  
288 นางศรีสุดา พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
289 นางสาววันเพ็ญ ชานอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงหนองแวง คณะกรรมการตัดสิน  
290 นายกิติพงษ์ รัดอัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก คณะกรรมการตัดสิน  
291 นางระเบียบ แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเตย คณะกรรมการตัดสิน  
292 นายเอกภพ ชัยปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว คณะกรรมการตัดสิน  
293 นายไพรวัลย์ วันทนา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
294 นายศุภชัย ขาวพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับหนองคำ (มหาชัยชิโนบล) คณะกรรมการตัดสิน  
295 นางกรรณิการ์ กายขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่า คณะกรรมการตัดสิน  
296 นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
297 นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า คณะกรรมการตัดสิน  
298 นางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
299 นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการตัดสิน  
300 นายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมัน คณะกรรมการตัดสิน  
301 นางสาวพรณภัส บุญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปรียง คณะกรรมการตัดสิน  
302 นายอภิรักษ์ หาญประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด คณะกรรมการตัดสิน  
303 นายแสน กังประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการตัดสิน  
304 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
305 นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว คณะกรรมการตัดสิน  
306 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
307 นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการตัดสิน  
308 นายบรรเจิด พรศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง คณะกรรมการตัดสิน  
309 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
310 นายกิตติศักดิ์ ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยายล คณะกรรมการตัดสิน  
311 นายพิทยา นามบุญลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
312 นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
313 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
314 นายประหยัด บุญพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ คณะกรรมการตัดสิน  
315 นายภานุวัฒน์ ไพรเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลก คณะกรรมการตัดสิน  
316 นายจิรวัฒน์ วงษ์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 คณะกรรมการตัดสิน  
317 นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซึม คณะกรรมการตัดสิน  
318 นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารีนิวาส คณะกรรมการตัดสิน  
319 นายชยุททร ชูหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงตามัน คณะกรรมการตัดสิน  
320 นายยุทธชัย จริตน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการตัดสิน  
321 นายทรงศิลป์ อำมาตย์เสนา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการตัดสิน  
322 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
323 นายอรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการตัดสิน  
324 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการตัดสิน  
325 นายอำนาจ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี คณะกรรมการตัดสิน  
326 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการตัดสิน  
327 นางดวงตา ทิพวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครั่ง คณะกรรมการตัดสิน  
328 นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงธาตุ คณะกรรมการตัดสิน  
329 นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
330 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี คณะกรรมการตัดสิน  
331 นายสมพร พิทักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเพลง คณะกรรมการตัดสิน  
332 นายพรประเสริฐ สิทธิศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ คณะกรรมการตัดสิน  
333 นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ คณะกรรมการตัดสิน  
334 นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น คณะกรรมการตัดสิน  
335 นายชวลิต เจนเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ คณะกรรมการตัดสิน  
336 นางสาวกนกพร นันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ คณะกรรมการตัดสิน  
337 นายเสถียร มนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ว คณะกรรมการตัดสิน  
338 นางสาวเทียนทอง ดีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร คณะกรรมการตัดสิน  
339 นางอาภรรัตน์ เกศศรีพงษ์ศา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว คณะกรรมการตัดสิน  
340 นางสาวนันท์นภัส วิกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
341 นางสาวจิราภรณ์ นามมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย คณะกรรมการตัดสิน  
342 นางจันทรากรณ์ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง คณะกรรมการตัดสิน  
343 นายนครินทร์ มานะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต คณะกรรมการตัดสิน  
344 นางสาวพิริยากุล สังหรา ครูโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คณะกรรมการตัดสิน  
345 นางรุ่งอรุณ ชวนจิต ครูโรงเรียนบ้านจอหอ คณะกรรมการตัดสิน  
346 นางศิริลักษณ์ แสนตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสิน  
347 นายเอนก สังมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำพะเนียง คณะกรรมการตัดสิน  
348 นางรัชนี สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด คณะกรรมการตัดสิน  
349 นางสริยา ป้องโล่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย คณะกรรมการตัดสิน  
350 นางสาวประคอง อาพัดนอก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการตัดสิน  
351 นางสาวกรกนก ศรีเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมะกอก คณะกรรมการตัดสิน  
352 นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
353 นางยุพา ช่างกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร คณะกรรมการตัดสิน  
354 นางสาวประภาพร วิชญะไพบูลย์ ครูโรงเรียนสุขานารี คณะกรรมการตัดสิน  
355 นายสมพงษ์ คบด่านกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ คณะกรรมการตัดสิน  
356 นางศิริยา มานอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวลอย คณะกรรมการตัดสิน  
357 นางปฐมาวดี ศรีชนะ ผู้อำนวยการบ้านหนองมะแซว คณะกรรมการตัดสิน  
358 นางอัจฉราพร พุทธพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า คณะกรรมการตัดสิน  
359 นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการตัดสิน  
360 นายชวลิต นามโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
361 นายธีระวิทย์ เสมอโภค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ คณะกรรมการตัดสิน  
362 นางรัชนีวรรณ จันวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร ๗ คณะกรรมการตัดสิน  
363 นายศิริชัย โอมฤก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบิง คณะกรรมการตัดสิน  
364 นายอภิชาต สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอก คณะกรรมการตัดสิน  
365 นายรพีภัทร มั่นจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง คณะกรรมการตัดสิน  
366 นางรัตนาภรณ์ เวทย์จรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง คณะกรรมการตัดสิน  
367 นางสุพรรษา เนาวคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันเตย คณะกรรมการตัดสิน  
368 นายบัญชา สุดบนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า คณะกรรมการตัดสิน  
369 นางปิยะพร ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ คณะกรรมการตัดสิน  
370 นายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
371 นายกฤษฎา กัลปดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง คณะกรรมการตัดสิน  
372 นางสาวดวง โชติสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง คณะกรรมการตัดสิน  
373 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
374 นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) คณะกรรมการตัดสิน  
375 นางสาวกันยารัตน์ เกษรเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะกรรมการตัดสิน  
376 นายภีรพัฒน์ อุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงหนองคลอง คณะกรรมการตัดสิน  
377 นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง คณะกรรมการตัดสิน  
378 นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการตัดสิน  
379 นายเจนุวัตร จงเจือกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาเถร คณะกรรมการตัดสิน  
380 นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ คณะกรรมการตัดสิน  
381 นายเชี่ยว ภักดีณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี คณะกรรมการตัดสิน  
382 นางสาวเยาวภา แก้วนารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
383 นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
384 ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน  
385 นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
386 นายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
387 นางวิจิตรา ทัพซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อบุโปโล คณะกรรมการตัดสิน  
388 นางมนสิชา บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโก คณะกรรมการตัดสิน  
389 นางดวงใจ สังฆะวัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
390 นายศุภชัย นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอนไพล คณะกรรมการตัดสิน  
391 นายปรัชญา วัชรธนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด คณะกรรมการตัดสิน  
392 นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
393 นางปราณี นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวโค้ง คณะกรรมการตัดสิน  
394 นางจิตรลดา ขามจะโปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพ คณะกรรมการตัดสิน  
395 นางนวลลออ พลรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คณะกรรมการตัดสิน  
396 นางสุภี สุภานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทองหลาง คณะกรรมการตัดสิน  
397 นายอุดมพร กันทะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
398 นายหารศึก ภาระหันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน คณะกรรมการตัดสิน  
399 นางรัจนียา แพไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่ คณะกรรมการตัดสิน  
400 นางสาวศุภนันท์ พิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู คณะกรรมการตัดสิน  
401 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
402 นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
403 นายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คณะกรรมการตัดสิน  
404 นางสิริวิมล มุลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 คณะกรรมการตัดสิน  
405 นายสราวุฒิ วาจาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางดง คณะกรรมการตัดสิน  
406 นายรัชพงศ์ คนองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) คณะกรรมการตัดสิน  
407 นายรพีภัทร มั่นจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง คณะกรรมการตัดสิน  
408 นางสาวสุธาทิพย์ นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนทองโนนหวาย คณะกรรมการตัดสิน  
409 ว่าที่ร้อยตรีจักรวัฒน์ พันสลาบขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก คณะกรรมการตัดสิน  
410 นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
411 นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ คณะกรรมการตัดสิน  
412 นายอภิชาติ คุยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการตัดสิน  
413 นายกอบ ดวงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
414 นางนนทนา วัชรธนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสิน  
415 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ คณะกรรมการตัดสิน  
416 นางปณดา โภชน์สาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
417 ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสิน  
418 นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการตัดสิน  
419 นายอนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการตัดสิน  
420 นายทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการตัดสิน  
421 ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการตัดสิน  
422 นายสุพิษ จอมหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
423 นางชฎาภรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ คณะกรรมการตัดสิน  
424 นายสิทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร คณะกรรมการตัดสิน  
425 นายพรศักดิ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
426 นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา คณะกรรมการตัดสิน  
427 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น คณะกรรมการตัดสิน  
428 นางพนารัตน์ หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง คณะกรรมการตัดสิน  
429 นางสาววรรณปวีณ์ เศษศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบง คณะกรรมการตัดสิน  
430 นายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสิน  
431 นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ คณะกรรมการตัดสิน  
432 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการตัดสิน  
433 นางวรรณภา ทิพโชติ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
434 นางสาวสมเพียร เจาจาลึก ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
435 นางอรอุมา แก้วพล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบงเจริญสุข คณะกรรมการตัดสิน  
436 นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
437 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
438 นางสาวนงคราญ ชนะเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก คณะกรรมการตัดสิน  
439 นายเจริญ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการตัดสิน  
440 นางวรัญญา นันทปรีชา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) คณะกรรมการตัดสิน  
441 นางปิยนาฎ มาคิน ครูโรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการตัดสิน  
442 นางอภิญญา เกษมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมาก คณะกรรมการตัดสิน  
443 นางมัสธุรส ผ่องสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการตัดสิน  
444 นายรณชัย ธรรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด คณะกรรมการตัดสิน  
445 นางลดาวัลย์ อูปแก้ว ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
446 นายสุรชัย ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร อุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน  
447 นางอุทุมพร เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
448 นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
449 นางสาวนัดดา บุญหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจากวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
450 นางปาจรีย์ นาระกุล ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสิน  
451 นายยุทธชัย เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการตัดสิน  
452 นายอภิชัย หาญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจากวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
453 นายประสิทธิ์ จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสิน  
454 นายประเสริฐ มาตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
455 นายชยพล พานิชเลิศ ครูโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ คณะกรรมการตัดสิน  
456 นางสาวนันทวัน เกิดนอก ครูโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
457 นางน้ำค้าง โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
458 นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
459 นายสันติภูภิภัค โสภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ คณะกรรมการตัดสิน  
460 นางปรียาวดี วิเวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
461 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
462 นางจิรนันท์ พูลวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองบง คณะกรรมการตัดสิน  
463 นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
464 นางประกายกาญจน์ จรัสแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) คณะกรรมการตัดสิน  
465 นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการตัดสิน  
466 นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
467 นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
468 ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
469 นายจักรเพชร วรสินธ์ ครูโรงเรียนกมลาไสย คณะกรรมการตัดสิน  
470 นายโกแมน คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ คณะกรรมการตัดสิน  
471 นางสาวธรชญา ไพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางแก้ว คณะกรรมการตัดสิน  
472 นางวรรณภา ต่อติด ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการตัดสิน  
473 นายพิศาล ลาภยิ่งยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละโว้ คณะกรรมการตัดสิน  
474 นางอินทิรา พอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม คณะกรรมการตัดสิน  
475 นายไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก คณะกรรมการตัดสิน  
476 นายศักดิ์ชัย สมพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการตัดสิน  
477 นายกีรติ การรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการตัดสิน  
478 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสิน  
479 นางผการัตน์ บุญแนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องเม็ก คณะกรรมการตัดสิน  
480 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการตัดสิน  
481 นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ คณะกรรมการตัดสิน  
482 นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม คณะกรรมการตัดสิน  
483 นางสุภัทรา เกียววานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ คณะกรรมการตัดสิน  
484 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
485 นายเกรียงศักดิ์ คำภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวนางามวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
486 นายชุมพล จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแค คณะกรรมการตัดสิน  
487 ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน  
488 นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสิน  
489 นายโชค ภักดีณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. คณะกรรมการตัดสิน  
490 นางบุญเรือน คูณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
491 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ คณะกรรมการตัดสิน  
492 นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิกุลทอง คณะกรรมการตัดสิน  
493 นายเทอดนคร ห้องแซง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
494 นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
495 นายวินัย อริยะเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าสามัคคี คณะกรรมการตัดสิน  
496 นางสกลรัตน์ พันธุสันต์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสิน  
497 นางภัทรวดี มีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
498 นางสาวประภัสสร ทามาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
499 นายสุเทพ ทิพโชติ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสิน  
500 นายชนวีร์ พิมพ์พา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพาน คณะกรรมการตัดสิน  
501 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการตัดสิน  
502 นางสุเนตร ขวัญดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ คณะกรรมการตัดสิน  
503 นางสุธีรา ปะสังติโย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสิน  
504 นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการตัดสิน  
505 นายพงษ์ชัย ศิริมาศรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา) คณะกรรมการตัดสิน  
506 นายวรณัฐ ทีบัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
507 นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันเตรียง คณะกรรมการตัดสิน  
508 นายอาวุธ กัตตะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน  
509 นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอบิด คณะกรรมการตัดสิน  
510 นายวินัย สมจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
511 นางระหงค์ นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง คณะกรรมการตัดสิน  
512 นายเชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ คณะกรรมการตัดสิน  
513 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
514 นางสาวครองทรัพย์ เชิดชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดน คณะกรรมการตัดสิน  
515 นายพิทยา เยียวรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการตัดสิน  
516 นายภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
517 นายภักดี เอื้อราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการตัดสิน  
518 นายสง่า ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คณะกรรมการตัดสิน  
519 นายเลิศ ปรุงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) คณะกรรมการตัดสิน  
520 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข ครูโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ คณะกรรมการตัดสิน  
521 นายสินประเสริฐ เวหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาย คณะกรรมการตัดสิน  
522 นางดรุณี ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
523 นางลัดดาวัลย์ สืบจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน  
524 นายนิยม สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน  
525 นางสาวณปภัช บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะกรรมการตัดสิน  
526 นายขวัญชัย เรืองกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย คณะกรรมการตัดสิน  
527 นายธีระ วัชระธราดล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการตัดสิน  
528 นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการตัดสิน  
529 นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ คณะกรรมการตัดสิน  
530 นางสาวกันยารัตน์ เกษรเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะกรรมการตัดสิน  
531 นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
532 นางปนัดดา ศุภรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสิน  
533 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) คณะกรรมการตัดสิน  
534 นางจิราพร พานสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการตัดสิน  
535 นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน  
536 นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสิน  
537 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น คณะกรรมการตัดสิน  
538 นางสาวอัชรา ขันธวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแท่น คณะกรรมการตัดสิน  
539 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
540 นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการตัดสิน  
541 นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสีดาวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
542 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
543 นายวัชรากร มณีไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
544 นางอังคนา คำสิงห์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
545 นายดำรง เกิดไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง คณะกรรมการตัดสิน  
546 นายจิระพงษ์ บุญเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง คณะกรรมการตัดสิน  
547 นางสุปรีชา ครูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ คณะกรรมการตัดสิน  
548 นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสิน  
549 นางฉวีวรรณ พลธรรม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
550 นายศรุต บุญโนนแต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
551 นางศศิธร vสังขศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
552 นายมนูญ มูลบุญ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการตัดสิน  
553 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
554 นางทัศนีย์ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเค็ง คณะกรรมการตัดสิน  
555 นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
556 นายดุสิต มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน  
557 นายเสน่ห์ หมายจากกลาง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
558 นางสาวกฤษณา ไสยาศรี ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสิน  
559 นายปฐม อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน คณะกรรมการตัดสิน  
560 นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสิน  
561 นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการตัดสิน  
562 นายสำรวล คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
563 นายอานนท์ คนขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง คณะกรรมการตัดสิน  
564 นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร คณะกรรมการตัดสิน  
565 นายเสกสรรค์ ยุภาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะกรรมการตัดสิน  
566 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร คณะกรรมการตัดสิน  
567 นางณัทธมณกาญจน์ บุญลาภสุขสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการตัดสิน  
568 นายประสาท ราชจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน คณะกรรมการตัดสิน  
569 นายทิวากร สุทธิบาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง คณะกรรมการตัดสิน  
570 นางสุกัญญา อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
571 นายศรีทัศน์ วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตัดสิน  
572 นางสาวศิริวรรน์ คุณาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ คณะกรรมการตัดสิน  
573 นายทนงศักดิ์ ทินบุตร ครูโรงเรียนกุกบากพัฒนาศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
574 นางสาวนิภาพร น้ำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
575 นางสาวเดือนเพ็ญ ขำผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการตัดสิน  
576 นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
577 นายเกรียงไกร สิงหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม คณะกรรมการตัดสิน  
578 นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น คณะกรรมการตัดสิน  
579 นางไตรรัตน์ นานอก ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน  
580 นางสาวอภิญญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ คณะกรรมการตัดสิน  
581 ว่าที่ร้อยตรีธรนินทร์ ชมภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง คณะกรรมการตัดสิน  
582 นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
583 นายสิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น คณะกรรมการตัดสิน  
584 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการตัดสิน  
585 นายอุพิษ เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการตัดสิน  
586 นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะกรรมการตัดสิน  
587 นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด คณะกรรมการตัดสิน  
588 นายสถาน ปรางมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
589 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
590 นายสุริยน บุญเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเค็ง คณะกรรมการตัดสิน  
591 นายปฏิวัติ จันทรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ คณะกรรมการตัดสิน  
592 นายเศรษฐเมธ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
593 นายธนกร วราวิทยาวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
594 นางปริยาพร ฉิมสันเทียะ ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
595 นางศรัณยพร จัดหงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
596 นางสาวกวินทิพย์ มุกดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
597 นางสุภาภรณ์ สกุลบุญศิริ ครูโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
598 นางสาวชนิษฐา ชีโพธิ์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
599 นางปาริชาติ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
600 จ่าสิบโทสมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
601 นายธวัชชัย ไชยพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
602 นางวิภารัตน์ ก่ำสระน้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองนมนาง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
603 นางสาวสุภาดา โคตรแสนลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
604 นายอธิราช ศรีหอม ครูโรงเรียนบ้านมาบกราด เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
605 นางวงศ์วิไล สุวรรณวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
606 นายรัชพล พัฒนาพล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองแคทราย เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
607 นางสาวพามิลา เพ็ชรสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
608 นายอภัยวงษ์ สมนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
609 นายวีระฉัตร ฟักโคกกรวด พนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
610 นางสาวจิราภรณ์ สำราญ ครูโรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
611 นางสาวนภาดา ภูวัตกิติกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
612 นางกานดา แหวนบุญกิจ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
613 นางชญาดา ไชยสงค์ ครูโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
614 นางสาวทิพรัตน์ สุขแสงประยูร ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
615 นางพัชรินทร์ ศรีวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยช้าง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
616 นายธีรโชติ ไวยขุนทด ครูโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
617 นางรวิสรา กลจังหรีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
618 นางสาวฟ้าวลัย สิริจิตต์ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านมาบมะค่า เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
619 นางสาวรวิสุดา สารนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
620 นางธนิดา โรงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าค้อ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
621 นายอุดม รักศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
622 นางสุนีนารถ ชูทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
623 นางสาวดาราพร อัศวจิตต์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
624 นางสาวรุ่งทิวา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
625 นางเครือวัลย์ รัตรองใต้ ครูโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
626 นางภทรพรพรรณ ผมงาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองนมนาง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
627 นางราตรี บุญยัง ครูโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
628 นางสาววิชิตา ปิ่นกลาง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
629 นายปฏิกรณ์ หวังสระกลาง ครูโรงเรียนบ้านสะพาน เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
630 นางสาวศศิตา รัตธิจันทา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
631 นางนริศรา ทำไถ ครูโรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
632 นางสาวจิระประภา บุปะโท ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
633 นางสาวอรวัลย์ บุปะโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
634 ว่าที่ร้อยตรีวีระพล คัทนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระเวียง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
635 นางสาวงามวรรณ บุญการุณ ครูโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
636 นายบัญชา มุ่งอิงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
637 นางปวีณา นราพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
638 นางวรางคณา ประทุมศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
639 นายณัฐชาญ ยางเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
640 นายศักดิ์ ซุ่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรุม เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
641 นางสาวสุภาวดี อรุณทรายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
642 นายกฤษณะ เทพจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาด เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
643 นางสาวอัญชลี ฝีมือสาน ครูโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
644 นางสาวภารดี น่วมทิม ครูโรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฏร์วิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
645 นายกันต์ศักดิ์ เข็มสันเทียะ ครูโรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยายล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
646 นางกนกธร คจัลเบิร์ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับช้าง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
647 นางสาวจีระพร กะตะศิลา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
648 นางสาวโสรัจจา โยงทะเล ครูโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
649 นายธรรมศาสตร์ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจด เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
650 นางสาวกัญจน์ชัชญา กระพือพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
651 นางสาวสุภาวดี เลาสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
652 นางสาวจินตนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
653 นางสาวศิรินทรา โยธี ครูโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
654 นายแสน ดำขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่า เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
655 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา พึ่งน้ำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
656 นางชญานิศ สมนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนผวา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
657 นางสาวไพรพนา ธรรมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
658 นางสุภาพรรณ สุดกลาง ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
659 นายสุภาพ งามตะคุ ครูโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
660 นายบัญชา พูนนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
661 นายนครินทร์ ฆ้องผักแว่น ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
662 นายสมชาย ผันสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
663 นางสาวอรอนงค์ ผินโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
664 นางสาวชลาลัย สุวรรณทา พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
665 นางสาวกิติพร จิตสุวรรณรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
666 นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีชัยเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
667 นางรัชดาภร อินทำนุ ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
668 นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
669 นางสาวสุนิสา เกี้ยวสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
670 นางสาวจิรารัตน์ ทรงคาศรี ครูโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปป เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
671 นางสาวศิริกานดา ภิรักษ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
672 นางสาวจิราภรณ์ นรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
673 นางสาวจุฬาพรรณ เกิดกลาง ครูโรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
674 นางสาวจุฑามาศ เนตรสงคราม ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
675 นางสาวอารีรัตน์ อยู่ทองหลาง ครูโรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
676 นายรัตนชัย หนิงนา ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
677 นางสาวสุพรรษา ชุติชูเดช ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
678 นายมงคล เลาสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
679 นายวศิน แสงหัวช้าง ครูโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
680 นางสาวกมลชนก รัตถา ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
681 นายวีระ สงึมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
682 นางสาวลัดดาวัลย์ เทียมพุดซา ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
683 นางอารีย์ เพียรวิชัยกูล ครูโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
684 นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านมะค่า เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
685 นางสาวเพ็ญนภา กินขุนทด ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโก เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
686 นางสาวสุจิณัฐฎา ทองพรม ครูโรงเรียนบ้านภูเขาลาด เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
687 นางสาวทิพยาภรณ์ เศวตนัย ครูโรงเรียนบ้านหนองตาคง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
688 นางสาวณภาภรณ์ บุตรไทย ครูโรงเรียนบ้านหนองตาคง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
689 นางสาวเจนจิรา ฉนังกลาง ครูโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
690 นางสาวพิจิตรา ถ้ำกลาง ครูโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
691 นายภีม ประชากูล ครูโรงเรียนบึงพญาปราบ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
692 นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองที เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
693 นายจักรกฤษณ์ รัตนรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
694 นางอำนวย ปัญญาสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
695 นางจงกล คารมย์กลาง ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
696 นางสาวอินชุอร พรมกัน ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
697 นางพัชรินทร์ พันธ์โตดี ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
698 นางสาวผกามาศ เพรชกระโทก ครูโรงเรียนบึงสาลี เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
699 นางสาวอุไรวรรณ ทางพุดซา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบึงสาลี เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
700 นางสาวพัชรี ปล้องงูเหลือม ธุรการโรงเรียนบ้านโตนด เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
701 นางสาวอรอนงค์ ชินเกตุ ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
702 นายณัฏฐ์ พฤกษามาลา ครูโรงเรียนสวนหม่อน เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
703 นายเทพรัตน์ พื้นบาด ครูโรงเรียนประชาสามัคคี เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
704 นางสาวธัญธิดา เคลื่อนไธสง ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
705 นายดำรง พลตะคุ ครูโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
706 นายณัฐพงษ์ อุทกศิริ ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
707 นางรัตธิยาภรณ์ เจริญเปี่ยม ครูโรงเรียนบ้านหนองระเวียง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
708 นายมานพ ธะวาติ ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
709 นางสาวช่อลัดดา ทัพละ ครูโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
710 นางปวีณา สียางนอก ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
711 นางสาวกานต์สินี พูนณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
712 นางสุริวัสสา เมตต์การุณ์จิต ครูโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
713 นางจุฬาวดี ภูมิจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
714 นางสาวเจนจิราณ์ จวนกลาง ครูโรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
715 นางสาวภิญญากาญจณ์ ปีกกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
716 นางสาวสุธีรา วิชัยยุทธ ครูโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
717 นางจุฑามาศ ฤทธิ์ทองกุล ครูโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
718 นางสาวณัฐญา หัยปะโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
719 นางสาวพัชรา แจ่มกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
720 นางปริญญาพร วรวะลัย ครูโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
721 นายสาธิต เพ็ชรรามพะเนา ครูโรงเรียนบ้านพะไล เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
722 นางสาวปรียนันท์ มะเริงสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสูง เลขานุการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
723 นางสิริรัตน์ สุขโน ครูโรงเรียนเมืองจากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
724 นางจงรักษ์ แย้มศรี ครูโรงเรียนเมืองจากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
725 นางสาวปิยะนุช สิงห์ทรายขาว ครูโรงเรียนเมืองจากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
726 นางวลัยลักษณ์ โด่งพิมาย ครูโรงเรียนสุขานารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
727 นายประสิทธิ์ จันทีนอก ครูโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
728 นางบุณฑริกา แถวไธสง ครูโรงเรียนครบุรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
729 นางสาวนันทิกร เอื้อนกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
730 นางสาววิภาดา จงเพียร ครูอัตราจ้างโรงเรียนครบุรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
731 นายวันเฉลิม ชัยสิทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองจากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
732 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์พยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
733 นางสาวสุพัตรา วิไธสง ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองจากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
734 นางสาวทิพย์รัตน์ สุขแสงประยูร ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
735 นางสาวสิริลักษณ์ แสงหัวช้าง ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองจากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
736 นางสาวชฎากาญจน์ เบิกขุนทด ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
737 นายธรรศพล พิมละมาศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนโนนตูมรัฐราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
738 นางสาวรวิวรรณ พิมละมาศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
739 นางสาวนัฏฐติกานต์ จันทศิริกุน พนักงานราชการโรงเรียนหนองกุงวันชาติ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
740 นายณฐภัทร ปองนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
741 นางสาวสิรินันท์ สุเกตุ โรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
742 นางพนารัตน์ หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
743 นายพีรพงษ์ ศิริกำเนิด พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
744 นายปรินทร์ ศรีษะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
745 นายธเนศ พรมโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
746 นายวินัย เจริญรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
747 นางเสาวลักษณ์ พระศรี ครูโรงเรียนบ้านมาบมะค่า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
748 นายสมุทร อินทลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
749 นางสาวทิพย์วิมล นิทะรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านมาบมะค่า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
750 นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
751 นางสาวจันทิพร จันทร์เทศ ครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
752 นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
753 นายประชา ศรีหาบุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
754 นางนุศรา โด่งพิมาย ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
755 นายถิรายุ ปิดตาละเพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
756 นายนิรันธ์ หงษาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบมะค่า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
757 นายกิตติศักดิ์ แสงลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
758 นางสาวกมลวรรณ โด่งพิมาย ครูโรงเรียนบ้านปลายดาบ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
759 นางสาวกมลพร คอกขุนทด ครูโรงเรียนบ้านสุขัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
760 นางสาวหฤทัย บุญศรี ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
761 นางสาววัลภา ยุระชัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
762 นายณัฐกานต์ โด่งพิมาย พนักงานราชการโรงเรียนแหลมลวกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
763 นางสาวโสภา ศรีพนม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไข่น้ำลำพญากลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
764 นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
765 นางอมรรัตน์ ชูพันดุง ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือโปร่ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
766 นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
767 นายศึกษา เนมขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
768 นางนัยนา ตันเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
769 นางปณดา โภชน์สาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
770 นางศิรประภา เปล่งงูเหลือม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
771 นางสินีนาถ คำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
772 นางณฐมน เอิบผักแว่น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
773 นางประภา ทองดอนน้อย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
774 นางฐิตารีย์ ตัณฑะสุวรรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
775 นางสำราญ สิงห์เจริญ เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
776 นางโสภิดา วิไลพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
777 นางสาวจิราวรรณ เปรื่องสันเทียะ ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
778 นายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
779 นางสาวจิรนันท์ ไมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางละกอ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
780 นางยุพิน โด่งพิมาย ครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
781 นายเผด็จ โมษะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
782 นายทนัย ฤาแรง ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
783 นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
784 นางสาวสุภาวดี ขุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
785 นายนิรันธ์ หงษาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบมะค่า คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
786 นางกัญญาภัค ไข่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
787 นายธนากร เตโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
788 นางสาวสุพัตรา บ้างตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
789 นายธีรพงศ์ ทาพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที (ประชารัฐสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
790 นางอ้อมฤทัย ปาทาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
791 นางพันธิพา ตรีฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
792 ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
793 นางจุไรรัตน์ วอนพรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
794 นางสาวไพลิน มะลิใหม่ ครูโรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
795 นางสาวบัณฑิตา กลุ่มจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด  
796 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา คำสิงห์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการประกวด