เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
วันที่  22-24 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565
ณ จังหวัดตรัง 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางสุมน ไชยเสนีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายกฤช กาหยี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสรัญญา โยธี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายเกษม มากชู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางกัณฑิมา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางยุพดี คลาดนาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายธเนศพล เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางบุญชาติ เนียมชู ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสมหมาย ชายเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางสุมน ไชยเสนีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
16 นางบุญชาติ เนียมชู ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
17 นางจิรา ทองสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
18 นายธีรศักดิ์ สงนุ้ย นิติกรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
19 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
20 นางสาวอัมพิกา ลิ่วรุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
21 นางกรกนก หวานสนิท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
22 นางนันทกัญ หนูพุทธ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
23 นางชนาธิป คงสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
24 นายธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
25 นางสาวสุวิมล ไชยศรีทา พนักงานพิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
26 นางสาวรังสิมา นากจีน พนักงานพิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
27 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
28 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
29 นางสาวสมศิริ ทองสมณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
30 นายสมหมาย ชายเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
31 นายกฤช กาหยี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
32 นางจิรา ทองสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
33 นางปรียภัสสร์ ชัยเพชร โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ “วัดทุ่งหวัง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
34 นางธิดา วนาสุวรรณวณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
35 นางยุพา ตั้งสถิตพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
36 นางเสาวภา สมาพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
37 นางปณิฉัตร คงรักที่ โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
38 นายอำนาจ ขันทกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
39 นายเลอศักดิ์ ล่ำล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
40 นางสาวชนัญธิดา ใจสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
41 นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์ โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
42 นายอภินันท์ พรหมปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
43 นายอนันท์ พลสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
44 นางจุฑามาศ ยอหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
45 นางสาวกัลยา มาเส็ม โรงเรียนวัดแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
46 นายดำรงค์ วรรณแรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
47 นายสมเกียรติ ลีสุรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
48 นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
49 นางสาววนิดา สมกำลัง โรงเรียนวัดเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
50 นายเดชพล ชูสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินคอกควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
51 นายมณเฑียร โคกเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแคลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
52 นางสาวเจตนิพิฐ เดชภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
53 นางสาวสุชินันทกาญจน์ มากแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
54 นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
55 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
56 นางภาวนา มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
57 นางกาญจนา กาลสงค์ โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
58 นางสาววันดี โต๊ะดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
59 นายอัฐพล หอวิชยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมประทีป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
60 นางทัศณีย์ เทพเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ “วัดทุ่งหวัง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
61 นางสาวรัตน์ชนก ชูจักร โรงเรียนวัดนิคมประทีป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
62 นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
63 นางปัญฑิกา มลยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
64 นายธีระศักดิ์ ชัยศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
65 นางสาวธนาภรณ์ สงศรี โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
66 นายภิญโย ชูเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
67 นายกริชานันท์ ลันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
68 นางจารุณี ทองแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
69 นางสาวเสาวนีย์ รักเหมือน โรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
70 นางกรสิวรรณ์ เธียรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
71 นางสาวจริญญา วัตสลานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
72 นางกชชิตา สงขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
73 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
74 นางเสาวลักษณ์ พลพัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
75 นายอาริยะ ดำช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
76 นางเบญญารัต นวลนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
77 นางสาวศิริขวัญ ผู้ภักดี โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
78 นายวิชาติ เดิมหลิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
79 นายสุรสีห์ หนูพุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
80 นางปณัฐศวรรณ์ ศรีทองชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
81 นางสาวอุทุมพร ลุ้งบ้าน โรงเรียนบ้านห้วยไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
82 นายวรัญญู ฉิมเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
83 นางสุดาพร มุกสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
84 นางนภารัตน์ พิมพ์เดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
85 นางสาวลักขณา เสนปาน โรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
86 นางสาวอนงค์นาฎ มีสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากปรน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
87 นายธรรมรัตน์ สงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
88 นางสาวอรวรรณ นาเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
89 นางนันทนา สาราบรรณ์ โรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
90 นางสุคนธา เพชรศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
91 นางสาววาสนา ศรีเปาระยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
92 นางสุภารัตน์ รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
93 นางกัญกนิษฐ์ ดำแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
94 นายรัตพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
95 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
96 นางเกศินี แอโสะ โรงเรียนวัดน้ำผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
97 นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
98 นางพรพนา สมัยรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
99 นางสกาวนุช แพชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
100 นางสาวจันทร์สุดา ธีระกุลพิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
101 นางพิมพ์ชนก ประดิษฐานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
102 นายกิตติ บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
103 นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนพลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
104 นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
105 นางสุมน ไชยเสนีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
106 นายกฤช กาหยี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
107 นายเกษม มากชู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
108 นางสรัญญา โยธี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
109 นางกัณฑิมา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
110 นายธเนศพล เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
111 นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
112 นางยุพดี คลาดนาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
113 นายสมหมาย ชายเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
114 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
115 นายพรชัย คำนวณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
116 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
117 นายสมเกียรติ อมรลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
118 นายพิสิทธิ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
119 นายอาคม บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
120 นายเดชพล ชูสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินคอกควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
121 นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
122 นางธิดา วนาสุวรรณวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
123 นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
124 นางพิมพ์ชนก ประดิษฐานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
125 นางเสาวภา สมาพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
126 นางบุญชาติ เนียมชู ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
127 นางสาวสมศิริ ทองสมณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
128 นายธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
129 นางสุมน ไชยเสนีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
130 นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
131 นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
132 นางสาวเพียงตะวัน วิคบำเพิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
133 นางนิตยา ฉิมเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
134 นายอภิพัฒน์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะมะม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
135 นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
136 นายสุวิทารณ์ ธำรงวิศว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
137 นางสาวนุชนาถ จิโสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปรน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
138 นางพรทิพย์ สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
139 นางวารัตดา อินนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
140 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
141 นางสาววารินทร์ แสนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการตรวจนับจำนวนเอกสารการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
142 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
143 นางสาวจริญญา แก้วบำรุง ครู โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
144 นางปรียภัสสร์ ชัยเพชร โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ “วัดทุ่งหวัง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
145 นางกัญกนิษฐ์ ดำแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
146 นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์ โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
147 นางปณิฉัตร คงรักที่ โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
148 นางสาวณัฐชนา เซ่งเซี่ยง ครู โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
149 นางกัณฑิมา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
150 นายอนันวิทย ทองหวาน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
151 นางสาวโสพิศ สุดขาว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
152 นางศรัญญา วุ่นแป้น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
153 นางสาวกาญจนา ขวัญนิมิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
154 นางสาวสายทิพย์ รัตนมูณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
155 นางนภสร รัตนรินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
156 นางสุนันทา รัตตมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ