รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น.
เกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินรางวัล OBEC AWARDS 2564
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:55 น.
แจ้งเลื่อนการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งขอเลื่อนการประกวดระดับชาติออกไปก่อนโดยจะแจ้งกำหนดการประกวดดังกล่าว ให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ให้เจ้าภาพระดับภาคดำเนินการจัดส่งผลงานของตัวแทนระดับภาคเพื่อดำเนินการประกวดคัดเลือกในระดับชาติ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งผลงานของตัวแทนระดับภาคได้ตามความเหมาะสม (ไม่ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565) จึงขอแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดส่งผลงาน และคลิปวีดีโอ (VDO Clip) นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north โดยใช้ User Name และ Pass word เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะนำเสนอ

>> คลิกเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดเอกสาร
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 22:09 น.
ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ
วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08:37 น.
การแจ้งแก้ไข คำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุล ที่ผิด
ผู้เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถแจ้งแก้ไข คำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุล ที่ผิด ผ่านทาง Google Form : https://forms.gle/Ekr4AkA8Nmtmm4657
วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10:39 น.
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดทำคลิปวีดีโอ (VDO Clip)
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดทำคลิปวีดีโอ (VDO Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละรายการความยาวไม่เกิน 7 นาที ในทุกรายการประกวด ยกเว้นประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอความยาวไม่เกิน 20 นาที นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north โดยใช้ User Name และ Pass word เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน  ทั้งนี้สามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารผลงานส่ง  ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะนำเสนอ
วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15:11 น.
ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 จังหวัดเชียงราย
ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
>> คลิกเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดเอกสาร
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 22:35 น.
คำชี้แจงการจัดส่งไฟล์รายงานการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
วันเสาร์ ที่ 09 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:18 น.
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

>>  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ
วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11
ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
(ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่ง User Name และ Pass Word ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา อัพโหลดไฟล์เอกสารผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งลิงค์ไฟล์ผลงานทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north
วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบไฟล์เอกสารผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการระดับภาคเหนือประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north
วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาคเหนือ จัดเตรียมไฟล์เอกสารผลงานและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาคเหนือ ดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
ภายใน 18 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ตัวแทนระดับภาคเหนือชนะเลิศลำดับที่ 1 – 3 เข้าร่วมประกวดระดับชาติ ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง รหัสกิจกรรม และชื่อสกุลที่ถูกต้อง ผ่านทาง
E-mail : [email protected]
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประกวดระดับชาติ ส่งลิงค์ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north
ใช้ User Name และ Pass word เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน
ภายใน 26 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาคเหนือ รวบรวมไฟล์เอกสารผู้เข้าร่วมประกวดระดับชาติ (ใช้ไฟล์เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค) และการนำเสนอในรูปแบบ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที ส่งให้ระดับชาติ
วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 ระดับชาติดำเนินการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17:50 น.
  สมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

- ใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

ส่งเอกสารการสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ปิดรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2565 18.00 น.
https://shorturl.at/qST69