เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายสมคิด อุดปิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางสุธีรัตน์ อริเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางพวงผกา สุขัมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายกฤษณะ ใจแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง พนักงานพิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
10 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
11 นายสมติด อุดปิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
12 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
13 นางสุธีรัตน์ อริเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
14 นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
15 นายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
16 นางมาลิณี นันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
17 นายกฤชณัท เทพนิล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
18 นายสมนึก วินุวงษ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
19 ว่าที่ร้อยตรี พิมลชัย จารุสาร ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
20 นางชลาลักษณ์ เสาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
21 นายณัฐฬส แก้วดุลดุก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
22 นางสุภาพรรณ พรหมปัญญา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
23 นางสาวสุวรรณ คำมูล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
24 นางนงนุช บุษบก นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
25 นางลำดวน รัศมีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
26 นางสาวทวีพร วงศ์วะลังศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
27 นายกิติโรจ บ่อคำเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
28 นางสาวพัชริดา ขันสล่า เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
29 นายกลยุทธ กลิ่นจำปา นิติกร ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
30 นางพวงผกา สุขัมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
31 นายกฤษณะ ใจแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
32 นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง พนักงานพิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและเลขานุการ
33 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
34 นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
35 นางสาวไพรินทร์ ใจเย็น นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
36 นางเสาวลักษณ์ แก้วตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
37 นางสุภาวดี ทองทา นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
38 นางสาวรพีพรรณ เยาว์ธานี นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
39 นางสุธีรัตน์ อริเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
40 นายวสันต์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
41 นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
42 นายปืนทอง ชีพสุกใส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
43 นายกลยุทธ กลิ่นจำปา นิติกร ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
44 นางสุนีย์ จุมปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
45 นางสาวไอศิกา บุญยืน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
46 นางสาวณัฐธยาน์ ธิวัง ครูพี่เลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
47 นายอติชาติ ตามี่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
48 นายณัฐฬส แก้วดุลดุก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
49 นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
50 นายเสกสรรค์ สิธิวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร
51 นายกิติโรจ บ่อคำเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวด และเกียรติบัตร