รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ รางวัล สังกัด ผู้เข้าประกวด