แจ้งเลื่อนการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งขอเลื่อนการประกวดระดับชาติออกไปก่อนโดยจะแจ้งกำหนดการประกวดดังกล่าว ให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ให้เจ้าภาพระดับภาคดำเนินการจัดส่งผลงานของตัวแทนระดับภาคเพื่อดำเนินการประกวดคัดเลือกในระดับชาติ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งผลงานของตัวแทนระดับภาคได้ตามความเหมาะสม (ไม่ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565) จึงขอแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดส่งผลงาน และคลิปวีดีโอ (VDO Clip) นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north โดยใช้ User Name และ Pass word เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะนำเสนอ

>> คลิกเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดเอกสาร
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 22:09 น.