ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

>>  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ
วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11
ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
(ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่ง User Name และ Pass Word ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา อัพโหลดไฟล์เอกสารผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งลิงค์ไฟล์ผลงานทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north
วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบไฟล์เอกสารผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการระดับภาคเหนือประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north
วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาคเหนือ จัดเตรียมไฟล์เอกสารผลงานและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาคเหนือ ดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
ภายใน 18 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ตัวแทนระดับภาคเหนือชนะเลิศลำดับที่ 1 – 3 เข้าร่วมประกวดระดับชาติ ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง รหัสกิจกรรม และชื่อสกุลที่ถูกต้อง ผ่านทาง
E-mail : obec_awards@cri1.go.th
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประกวดระดับชาติ ส่งลิงค์ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north
ใช้ User Name และ Pass word เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน
ภายใน 26 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาคเหนือ รวบรวมไฟล์เอกสารผู้เข้าร่วมประกวดระดับชาติ (ใช้ไฟล์เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค) และการนำเสนอในรูปแบบ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที ส่งให้ระดับชาติ
วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 ระดับชาติดำเนินการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17:50 น.