รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒๑๙/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานฯ
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒๑๙/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงาน

 
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:18 น.
ด่วน!!! เลื่อนการส่งผลงานตัวแทนระดับภาคฯ ไปจนถึง 30 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11:32 น.
ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 17:46 น.
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดทำคลิปวีดีโอ (VDO Clip)
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดทำคลิปวีดีโอ (VDO Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละรายการความยาวไม่เกิน 7 นาที ในทุกรายการประกวด ยกเว้นประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอความยาวไม่เกิน 20 นาที นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ทางเว็บไซต์ https://awards64.obecawards.net/obec-esansp โดยใช้ User Name และ Password เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน  ทั้งนี้สามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารผลงานส่ง  ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะนำเสนอ
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 16:34 น.
สาธิตการส่งผลงานของตัวแทนผู้ส่งผลงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่
วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:09 น.
หนังสือราชการจาก สพฐ. เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติพื้นฐานในการใช้ผลการทดสอบ O-NET, NT และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๙๖ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๙๗ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:09 น.
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ฉบับเต็ม 
วันพุธ ที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:46 น.
เชิญร่วมส่งผลงาน Obec Awards ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ด่วน
วันพุธ ที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44 น.
การสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

การสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
ปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2565 18.00 น.


https://qr.page/g/1O9cxqElVYV


 
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16:40 น.
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ
วันที่  4 – 10  กรกฎาคม  2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 
ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่  27 – 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansp
 
ภายในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อัพโหลดไฟล์เอกสารผลงานของผู้ได้รับ
การคัดเลือก ในรูปแบบไฟล์ PDF  ให้เจ้าภาพในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansp
 
วันที่  6 - 7  สิงหาคม  2565 คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินฯ
วันที่  8 - 9  สิงหาคม  2565 ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansp
 
วันที่ 10 – 17 สิงหาคม  2565 เจ้าภาพระดับภาค จัดเตรียมไฟล์เอกสารผลงานและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
วันที่  18 – 19  สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาค ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา 
(ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
ภายในวันที่ 23  สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
วันที่  23 – 24  สิงหาคม 2565 ผู้เข้าประกวดตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล 
ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะลำดับที่ 1 – 3      
ส่งลิงค์ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansp   
ใช้ Username และ Password  เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม  2565 เจ้าภาพระดับภาค รวบรวมไฟล์เอกสารผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งต่อในระดับชาติ (ใช้ไฟล์เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค)                     และการนำเสนอในรูปแบบ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที
วันที่  5 - 9  กันยายน  2565 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ประจำปีการศึกษา 2564

JPEG form
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:15 น.