คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒๑๙/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานฯ
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒๑๙/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงาน

 
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:18 น.