พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ด้านวิชาการ 31
2 ด้านบริหารจัดการ 31
3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม 3