สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565

ลำดับ เขต
1
2 การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1
62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2
63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3
64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์
65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ
67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม
68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา
69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บึงกาฬ
70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์
71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม
72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร
73 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด
74 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร
75 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร
76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุรินทร์
77 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย
78 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี
79 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู