ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ
วันที่  4 – 10  กรกฎาคม  2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 
ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่  27 – 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansp
 
ภายในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อัพโหลดไฟล์เอกสารผลงานของผู้ได้รับ
การคัดเลือก ในรูปแบบไฟล์ PDF  ให้เจ้าภาพในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansp
 
วันที่  6 - 7  สิงหาคม  2565 คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินฯ
วันที่  8 - 9  สิงหาคม  2565 ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansp
 
วันที่ 10 – 17 สิงหาคม  2565 เจ้าภาพระดับภาค จัดเตรียมไฟล์เอกสารผลงานและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
วันที่  18 – 19  สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาค ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา 
(ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
ภายในวันที่ 23  สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
วันที่  23 – 24  สิงหาคม 2565 ผู้เข้าประกวดตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล 
ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะลำดับที่ 1 – 3      
ส่งลิงค์ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansp   
ใช้ Username และ Password  เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม  2565 เจ้าภาพระดับภาค รวบรวมไฟล์เอกสารผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งต่อในระดับชาติ (ใช้ไฟล์เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค)                     และการนำเสนอในรูปแบบ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที
วันที่  5 - 9  กันยายน  2565 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ประจำปีการศึกษา 2564

JPEG form
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:15 น.