ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดทำคลิปวีดีโอ (VDO Clip)
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดทำคลิปวีดีโอ (VDO Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละรายการความยาวไม่เกิน 7 นาที ในทุกรายการประกวด ยกเว้นประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอความยาวไม่เกิน 20 นาที นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ทางเว็บไซต์ https://awards64.obecawards.net/obec-esansp โดยใช้ User Name และ Password เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน  ทั้งนี้สามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารผลงานส่ง  ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะนำเสนอ
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 16:34 น.