รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนกำหนดการส่งไฟล์ผลงานพร้อมคลิปวีดิโอ (Video Clip)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 16:26 น.
ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 19:19 น.
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดทำคลิปวีดีโอ (VDO Clip)
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ให้จัดทำคลิปวีดีโอ (VDO Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละรายการความยาวไม่เกิน 7 นาที ในทุกรายการประกวด ยกเว้นประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอความยาวไม่เกิน 20 นาที นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ทางเว็บไซต์ https://awards64.obecawards.net/obec-esansm โดยใช้ User Name และ Password เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน  ทั้งนี้สามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารผลงานส่ง  ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะนำเสนอ
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 16:37 น.
เชิญชวนสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

Link!!..สมัครกรรมการ
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 21:00 น.
เชิญร่วมส่งผลงาน Obec Awards ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ด่วน
วันพฤหัสบดี ที่ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:43 น.
หนังสือแจ้งมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ฉบับเต็ม 
วันพฤหัสบดี ที่ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:41 น.
​ปฏิทินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันพฤหัสบดี ที่ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:33 น.
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ะยะเวลา รายการปฏิบัติ
วันที่  4 – 10  กรกฎาคม  2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11           ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 
ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่  27 – 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansm
ภายในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อัพโหลดไฟล์เอกสารผลงานของผู้ได้รับ
การคัดเลือก ในรูปแบบไฟล์ PDF  ให้เจ้าภาพในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansm
วันที่  6 - 7  สิงหาคม  2565 คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินฯ
วันที่  8 - 9  สิงหาคม  2565 ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansm
วันที่ 10 – 17 สิงหาคม  2565 เจ้าภาพระดับภาค จัดเตรียมไฟล์เอกสารผลงานและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล          ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
วันที่  18 – 19  สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาค ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)        ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา 
(ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
ภายในวันที่ 23  สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
วันที่  23 – 24  สิงหาคม 2565 ผู้เข้าประกวดตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง รหัสกิจกรรม             และชื่อสกุลที่ถูกต้อง ผ่านทาง E-mail : [email protected]
ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะลำดับที่ 1 – 3      
ส่งลิงค์ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที
ทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-esansm   
ใช้ Username และ Password  เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม  2565 เจ้าภาพระดับภาค รวบรวมไฟล์เอกสารผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งต่อในระดับชาติ (ใช้ไฟล์เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค) และการนำเสนอในรูปแบบ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที
วันที่  5 - 9  กันยายน  2565 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคาร ที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:21 น.
การสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

การสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
ปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2565 18.00 น.


https://qr.page/g/1O9cxqElVYV

วันอังคาร ที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:17 น.
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10:26 น.