พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับมัธยมศึกษา) 
เจ้าภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
วันที่ 18 - 19  สิงหาคม 2565
 

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ด้านวิชาการ 41
2 ด้านบริหารจัดการ 41
3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 81
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม 2