รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
                       
-
ภาพกิจกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค (ภาคใต้)
กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 
ดูภาพกิจกรรม

-ภาพกิจกรรมการประเมินผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค (ภาคใต้)
กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564  ดูภาพกิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
  วัน/เดือน/ปี                                                 รายการ
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2565  รับสมัครผู้เข้าประกวดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (สำรวจ)
<< คลิกเข้าสู่แบบสำรวจ >>  
วันที่ 5-13 กรกฎาคม 2565  ส่งใบสมัคร (1 ชุด) พร้อมหนังสือนำ และเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติ (จำนวน 3 ชุด) มาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
 <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน (คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ เว็บไซต์
<<ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ>>
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล กิจกรรมการประกวด (ผู้ผ่านคุณสมบัติ)
เข้าตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อ
  แจ้งแก้ไขชื่อทาง  Line ID : bigboybod
วันที่ 24 กรกฎาคม  2565          - 15 สิงหาคม 2565  ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานเล่มรายงานรวมภาคผนวกและปกด้านหน้า/หลัง ไม่เกิน 100 หน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมหนังสือนำมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
<< https://awards64.obecawards.net/obec-southss >> 
smiley >>ดูขั้นตอนส่งเอกสาร smiley
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด
(รายชื่อผู้ส่งผลงาน)
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565  ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  
วันที่ 23 สิงหาคม 2565  ประกาศผลการแข่งขัน (ระดับภาคใต้กลุ่มการศึกษาพิเศษ)
<< https://awards64.obecawards.net/obec-southss >>  พิมพ์เกียรติบัตรตั้งวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
วันที่ 13-15 ตุลาคม2565 ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDFและVDO Clip (youtube)
(ไม่เกิน 7 นาที) ขั้นตอนการส่งผลงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14:54 น.
  ผู้ประสานงาน (ภาคใต้)
1.นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์  ผู้อำนวยการ   061-9516661
2.นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี รองผู้อำนวยการ 095-2561003
3.นางศิรินันท์ จุ้ยมอด     ครู คศ.2          088-7612153
4.นายจักรกฤษ ทองมณี   ครู คศ.1          062-1588592
 
  รหัสรายการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS