เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาค (ภาคใต้) การศึกษาพิเศษ
วันที่ 21-22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะที่ปรึกษา
2 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะที่ปรึกษา
3 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา คณะที่ปรึกษา
4 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะที่ปรึกษา
5 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะที่ปรึกษา
6 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะที่ปรึกษา
7 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
8 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ที่ปรึกษา
9 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ที่ปรึกษา
10 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
11 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา
12 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ที่ปรึกษา
13 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ
14 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางวีระดี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการการเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสาวสุรินญา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายชาญวิทย์ เกิดชุมทอง ผู้อำนวยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางประเทือง หนูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
41 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข ผู้อำวชนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายกฤษฎา แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางลักษณ์ตวรรณ ปานเพชร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางปฏิมา จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ
52 ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
54 นางศิรินันท์ จุ้ยมอด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
55 นายสมชัย ช่วยทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
56 นางพิมพรรณ จันทพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
57 นายชาติกล้า จันทพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
58 นางสาวเพ็ญประภา หลานวงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
59 นางสาวกิตติวรรณ กังแฮ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
60 นางสาวดอกแก้ว มะโนมัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
61 นางสาวนฤภัทร บุญเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
62 นางสาวสุจิตรา เกื้อสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
63 นางวราภรณ์ จิตชาญวิชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
64 นางสาวอรทัย เกื้อสุด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
65 นางสาวอรจิรา มณีรัตนสุบรรณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
66 นางสาวกัญจน์จิรา การิกาญจน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
67 นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
68 นางฮุด้า ยีริง ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
69 นายประทีป ปานมาศ ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
70 นางสาววารุณี ตรุรักษ์ ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
71 นางสาวชนาภัทร บุญเกลี้ยง ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
72 นางสาวอโณทัย ณ พิบูล ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
73 นางอรพรรณ วรรณโร พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
74 นางสาวจุฑามาศ แก้วลาย พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
75 นางสาวณัฐธิชา รอดอ่อน พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
76 นางสาวเนตรนภา ไพโรจน์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
77 นายมนเดช หมิดทองคำ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
78 นายธรรมสรณ์ หมัดอาหลี พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
79 นางสาวโกมลชนก ชูจิตร พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
80 นางสาวนาฎนรี รอดอ่อน พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
81 นางสาวนิติการณ์ เอียดช่วย พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
82 นายวันชัย ผลหิรัญ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
83 นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
84 นายจักรกฤษ ทองมณี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
85 นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
86 นางฮูด้า ยีริง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
87 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
88 นายประทีป ปานมาศ ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
89 นางสาววารุณี ตรุรักษ์ ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
90 นางสาวชนาภัทร บุญเกลี้ยง ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
91 นางสาวอโณทัย ณ พิบูล ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
92 นางอรพรรณ วรรณโร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
93 นางสาวจุฑามาศ แก้วลาย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
94 นางสาวณัฐธิชา รอดอ่อน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
95 นางสาวเนตรนภา ไพโรจน์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
96 นายมนเดช หมิดทองคำ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
97 นายธรรมสรณ์ หมัดอาหลี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
98 นางสาวโกมลชนก ชูจิตร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
99 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
100 นางสาวนาฎนรี รอดอ่อน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
101 นางสาวนิติการณ์ เอียดช่วย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
102 นายวันชัย ผลหิรัญ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
103 นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
104 นายจักรกฤษ ทองมณี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
105 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
106 นายสมพงศ์ อาดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
107 นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
108 นางแจ่มศรี บุญทองจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
109 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
110 นางรัชนก คงเทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
111 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
112 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
113 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
114 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
115 นางสาวนุชนาฎ จันสนธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
116 นางวีระดี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
117 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
118 นางพัชนี หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
119 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
120 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
121 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
122 นางปฏิมา จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
123 นางจารีย์ สุวรรณคช รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
124 นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
125 นางสุภาวดี บุญช่วย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
126 ว่าที่ร้อยเอกประการ ผาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
127 นายอุทิศ บริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
128 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
129 นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
130 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการประเมินผลงาน
131 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการประเมินผลงาน
132 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน
133 ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน
134 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
135 นายกฤษฎา แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์ คณะกรรมการประเมินผลงาน
136 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการประเมินผลงาน
137 นางลักษ์ตวรรณ ปานเพชร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน
138 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลงาน
139 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน
140 นางปฏิมา จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
141 นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน
142 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน
143 นางสาววิไลพร เมตตาจิตร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน
144 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน
145 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการประเมินผลงาน
146 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน
147 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการประเมินผลงาน
148 นางประเทือง หนูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน
149 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน
150 นางจิรภา จันทร์สุขศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน
151 นายชาญวิทย์ เกิดชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน
152 นางสาวอังสนา มากมูล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการประเมินผลงาน
153 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
154 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน
155 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน
156 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลงาน
157 นางสุรินญา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน
158 นายสุพล บุญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
159 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
160 นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการประเมินผลงาน
161 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน
162 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน
163 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน
164 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
165 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
166 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการประเมินผลงาน
167 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
168 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน
169 นางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน
170 นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการประเมินผลงาน
171 นางวีระดี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน
172 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลงาน
173 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน
174 นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน
175 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายอดนภาคใต้ คณะกรรมการประเมินผลงาน
176 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
177 นางจิราภรณ์ ถำวาปี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
178 นางสาวอัญชนา ปุรินทราภิบาล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
179 นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์ ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
180 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
181 นางสาวสุทิศา ปานด่วน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
182 นางจารุวรรณ พรหมด้วง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตกา่รศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
183 นางสาวนฤภัทร บุญเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตกา่รศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
184 นายวันชัย ผลหิรัญ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตกา่รศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
185 นางสาวสุพัตรา มากแก้ว พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตกา่รศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
186 นางสาวธีรนุช เมืองน้อย ครูอัตราจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
187 นางสาวสุทธิดา ขวัญเพ็ชร์ ครูอัตราจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
188 นางสาวศุภรัตน์ เกตุทอง ครูอัตราจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
189 นางนงนาจ ทองรอด คนครัวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
190 นางกนกกร ขวัญเพ็ชร์ พนักงานธุรการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
191 นางสาวอังสนา มากมูล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
192 นายธันวา สิงห์อินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่
193 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวย โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมฝ่ายงบประมาณและการเงิน
194 นางสาวอัญอานันท์ รัตนะดิสรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมฝ่ายงบประมาณและการเงิน
195 นางจุราพร ภูมิลำเนา ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมฝ่ายงบประมาณและการเงิน
196 นางสาวณัชชา ฉลาดเอื้อ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมฝ่ายงบประมาณและการเงิน
197 นายสุรศักดิ์ ใหญ่เลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมฝ่ายงบประมาณและการเงิน
198 นางสุนันทา เสือโต ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมฝ่ายงบประมาณและการเงิน
199 นางวรรณภา จุลจินดา พนักงานราชการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมฝ่ายงบประมาณและการเงิน
200 นางสาวศศิธร ศรีสมสุข ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมฝ่ายงบประมาณและการเงิน
201 นายวณัฐพล ตุ่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมฝ่ายงบประมาณและการเงิน