ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ
วันที่ 1 - 5  กรกฏาคม 2565 รับสมัครผู้เข้าประกวดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (สำรวจ)
มายังโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย กรอกข้อมูล
วันที่ 6 - 15  กรกฏาคม 2565 ส่งใบสมัคร (1 ชุด) พร้อมหนังสือนำ และเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติ (จำนวน 3 ชุด) มายังโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลดใบสมัคร     WORD    PDF
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบคุณสมบัติและลงทะเบียน
(คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ทางเว็บไซต์
http://awards64.obecawards.net/obec-northss
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล และกิจกรรมการประกวด
(ผู้ผ่านคุณสมบัติ)
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน รูปเล่ม รวมภาคผนวก และปกหน้า/หลัง ไม่เกิน 100 หน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF  พร้อมหนังสือนำ มายังโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย  
ทางเว็บไซต์  http://awards64.obecawards.net/obec-northss
(คณะทำงานจัดส่ง Username Password ทาง e - Office)
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย (คณะทำงาน)
จัดเตรียมเอกสารและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ภายในวันที่ 19  สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษเข้าร่วมการประกวดระดับชาติทางเว็บไซต์  http://awards64.obecawards.net/obec-northss
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565 ส่งเอกสารผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับชาติ ในรูปแบบไฟล์ PDF (ไฟล์เดิมที่ส่งในระดับภาค) และ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 7 นาที บน Youtube ส่งผลงาน
ยังไม่กำหนด ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ จังหวัดนครนายก
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09:56 น.