ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ  ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปวีณา เล็กพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวหทัยชนก วงศ์วิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศุภร แววเพ็ชร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุุทัยธานี การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
5 นายชวลิต กันธิยะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
6 นางสาวสุมาลี สุขสำราญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุุทัยธานี การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
7 นางสาวนันธิกา ยากูล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
8 นางสาวปทิตตา จิตพินิจยล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุุทัยธานี การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
9 นางรุ่งทิวา บัวจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุุทัยธานี การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
10 นางสาวสุุดารัตน์ เรืองมี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ