เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ  ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางด้านการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
8 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
9 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
10 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
11 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
12 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
13 นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
14 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
15 นายประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
16 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
17 นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
18 นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
19 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
20 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
21 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
22 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
23 นายอดิสร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
24 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
25 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
26 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
27 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
28 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
29 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
30 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
31 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
32 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
33 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
34 นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
35 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
36 นางสาวปภารติยา ทานิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
37 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
38 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
39 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
40 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
41 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
42 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
43 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
44 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
45 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
46 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
47 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
48 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
49 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
50 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
51 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
52 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
53 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
54 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
55 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
56 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะทำงาน  
57 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
58 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน  
59 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน  
60 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน  
61 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะทำงาน  
62 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะทำงาน  
63 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะทำงาน  
64 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน  
65 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน  
66 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะทำงาน  
67 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงาน  
68 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะทำงาน  
69 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน  
70 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะทำงาน  
71 นางสาวปภารติยา ทานิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะทำงาน  
72 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะทำงาน  
73 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะทำงาน  
74 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะทำงาน  
75 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะทำงาน  
76 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะทำงาน  
77 นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
78 นางระวีวรรณ ดาด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
79 นายสยาม ชิดสนิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
80 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
81 นางสาวอารมณ์ กุลวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
82 นางสาวอรวรรณ คงปันนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
83 นางสาวอรุณวรรณ พิมพ์สาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
84 นางสาวสังวาลย์ นาถงาม ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
85 นางสาวรุ่งทิวา คณะใน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
86 นางสาวพิชญา เชี่ยวชาญ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
87 นางสาวสุธัญญา เรือนคำ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
88 นางสาวภัทรินทร์ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
89 นางรัตนประภา ธิดาราม ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
90 นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
91 นางสาวมัทนา บั้งเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
92 นางเมธิณี จันทร์แก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
93 นางสาวเพ็ญนภา รักษาพล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
94 นายปฐวีย์การย์ แสงจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
95 นางสาวนิตยา แปงชัย พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
96 นายคมชาญ โพธิ์ใจ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
97 นางสาวกานต์ชนก คำมาลี พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
98 นางสาวจิราพร ศรีงาม พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
99 นายชัชวาลย์ ทะสิละ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
100 นางสาวอุษา คำฮอม พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
101 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ สมบูรณ์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
102 นางสาวทิตยาทร อ่อนยิ้ม พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน  
103 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
104 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
105 นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
106 นางนงนุช เกษมราษฎร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
107 นางสาวรำพัน คำขา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
108 นางสาวอภิรมย์ เศรษฐสินธ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
109 นางสาวอัณณ์ชญา หล้าจันทร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
110 นางสาวกรรณิกา เมืองมูล ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
111 นางสาววนัสวี ไชยวงค์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน  
112 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
113 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
114 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
115 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
116 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
117 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
118 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
119 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
120 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
121 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
122 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
123 นายทวีศักดิ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
124 นายสยาม ชิดสนิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
125 นางสาวเสาวภา เพียรจริง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
126 นางสาวนิตยา บาคาร ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๑  
127 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
128 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
129 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
130 นางประกาทิพย์ ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
131 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
132 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
133 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
134 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
135 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
136 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
137 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
138 นายกิตติพงษ์ จันแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
139 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
140 นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
141 นางสาวจุฑามาศ ยี่แก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด ๒  
142 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
143 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
144 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
145 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
146 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
147 นายศักดา เรืองเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
148 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
149 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
150 นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
151 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
152 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๑  
153 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
154 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
155 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
156 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
157 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
158 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
159 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
160 นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
161 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
162 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
163 นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๒  
164 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
165 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
166 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
167 นางนรินทร ชมชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
168 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
169 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
170 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
171 นางวนิดา จิตรอาสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
172 นางอำไพพรรณ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
173 นางมาลินี ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๑  
174 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
175 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
176 นางยุพิน คำปัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
177 นายอนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
178 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
179 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
180 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
181 นางสาวปริญญา ยิ้มยวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
182 นายบัญชา เรืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
183 นางอารีรักษ์ เรือนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ ๓ ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ ๒  
184 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
185 นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
186 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
187 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
188 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
189 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
190 นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่า รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
191 นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
192 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
193 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
194 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
195 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
196 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
197 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
198 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
199 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
200 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
201 นายประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
202 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
203 นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
204 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
205 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
206 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
207 นายอดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
208 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
209 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)  
210 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
211 นายทวีศักดิ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
212 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
213 นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
214 นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงวัฒน์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
215 นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
216 นางสาวเสาวภา เพียรจริง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
217 นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
218 นางสาวรำพัน คำขา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
219 นางวิลาวรรณ ปิยะวงศ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
220 นายไพรสันณ์ จักรวันนา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
221 นางนงนุช เกษมราษฎร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
222 นางสาวสังวาลย์ นาถงาม ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
223 นางสาวอัณณ์ชญา หล้าจันทร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
224 นางสาวอนุสรา ปันทะเสน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
225 นางสาวนิตยา บาคาร ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
226 นางสาวอภิรมย์ เศรษฐสินธ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
227 นายนัฐพล กันทะ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
228 นางพัทริกา โพธิ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
229 นางรัตนประภา ธิดาราม ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
230 นายธีรศักดิ์ กรกัมพล ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
231 นางสาวภัทรินทร์ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
232 นางสาวกรรณิกา เมืองมูล ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
233 นายสรชัช ไชยทิพย์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
234 นางสาวสุทธิดา ชัยชนะ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
235 นางสาวเจนจิรา ตานาคำ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
236 นางสาวเกศมณี ทาแดง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
237 นางสาวรัชดาวรรณ ไชยวงศ์ทอน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
238 นายณัฐพล สายใจดี ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
239 นายธีร์ธวัช ปินตา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
240 นางสาวพรวจี อภัยโรจน์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
241 นายสุนทร ธาราหรรษา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
242 นางสาวรุ่งทิวา คณะใน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
243 นางสาวพัชริน นันไชย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
244 นางสาวสุรีรัตน์ ชาวส้าน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
245 นางสาวพิชญา เชี่ยวชาญ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
246 นายกฤษณพงศ์ เสาสาร ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
247 นางสาววชิราภรณ์ เรืองแดง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
248 นางสาวจุฑามาศ ยี่แก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
249 นางสาวรุ่งนภา ป๊อกฝ้าย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
250 นางสาววนัสวี ไชยวงค์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
251 นางสาวอรสา ปินไข ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
252 นางสาวสุธัญญา เรือนคำ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
253 นายนิรันดร์ เกษมราษฎร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
254 นายเฉลิมวุฒิ คำขัติ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
255 นายชนินทร์ วงค์เทพ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
256 นายภูวิศ แว่นแจ้ง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
257 นางกฤษฎาภรณ์ ศรีเรืองหัด ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
258 นางสาวเนตรชนก ศรีเครือแก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
259 นางสาวปิย์วรา มหายศ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
260 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
261 นางสาวธัญรดา ประยศ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
262 นางสาวธมลวรรณ สวัสดี ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
263 นางสาวจิราพร ศรีงาม พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
264 นางสาวณัฐธัญญา จินโน พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
265 นายถิรนัย จานะ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
266 นางอรวรรณ อุดหลวง พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
267 นายเทพธิเบต สัมพันธ์สินก่อ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
268 นางสาวณิชกานต์ ทาเนตร พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
269 นางกนกกาญจน์ ยาโน พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
270 นางสาวเบญจมาศ อุทธวัง พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
271 นางสาวอภิญญา แสงอาทิตย์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
272 นางสาวรุ่งฤทัย สุขจิต ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
273 นางสาวสุจานา ปัญญาเสน พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
274 นางสาวธีรกานท์ จารุวาณี พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
275 นางสาวจันทรักษ์ กิติ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
276 นางสาวมุกธิดา สารแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
277 นางสาวนวลสิริ ปุยคำ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
278 นางสาวนฤมล อมาตยกุล พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
279 นางสาวศิริวรรณ จันทร์หอม พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
280 นายวัฒนา จันทวี พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
281 นางสาววิมลศิริ คำน้อย พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
282 นางสาวรัชดา มาเจริญ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
283 นางสาวกนกพร อินทร์พิทักษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
284 นางสาววิไลวรรณ บุรีแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
285 นางนวิยา คติญาติ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
286 นางสาวดาริกา เกี๋ยงเมืองใจ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
287 นางสาวนภาพรรณ ยอดยัง พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
288 นายสุวิทย์ พลอยขจี พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
289 นายพลวัชร์ ไชยวุฒิ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
290 นายอณาจักร์ พิมเผือก พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
291 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
292 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
293 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
294 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
295 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
296 นางจันทนา พละทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
297 นางสาวสุจินดา มานักฆ้อง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
298 นางสาวชมพูนุช สนสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
299 นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
300 นายศุภชัย วงษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
301 นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
302 นายสุรชาติ อรุณเบิกฟ้า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
303 นายสุภัทรชัย ใจกว้าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
304 นางสาวเกศมณี ทาแดง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
305 นายชนินทร์ วงค์เทพ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
306 นางสาวณัฐธัญญา จินโน พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
307 นางสาวณิชกานต์ ทาเนตร พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
308 นางสาวกนกพร อินทร์พิทักษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
309 นางนวิยา คติญาติ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
310 นายพลวัชร์ ไชยวุฒิ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
311 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
312 นายปิยศักดิ์ ไชยเวช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
313 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
314 นายไพรสันณ์ จักรวันนา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
315 นางวิลาวรรณ ปิยะวงศ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
316 นางสาวอนุสรา ปันทะเสน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
317 นางสาวสุทธิดา ชัยชนะ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
318 นางสาวเจนจิรา ตานาคำ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
319 นางสาวภัทรินทร์ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
320 นางสาวเนตรชนก ศรีเครือแก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
321 นางสาวมุกธิดา สารแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
322 นางสาวรุ่งฤทัย สุขจิต พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
323 นางสาวรัชดาวรรณ ไชยวงศ์ทอน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน