เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ  ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
2 นางรำไพ บุตรธนู ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
3 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
4 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
5 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
6 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
7 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
8 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
9 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
10 นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
11 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
12 นายประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
13 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
14 นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
15 นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
16 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
17 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
18 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
19 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
20 นายอดิสร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
21 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
22 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
23 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
24 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
25 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
26 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
27 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
28 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
29 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
30 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
31 นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
32 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
33 นางสาวปภารติยา ทานิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
34 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
35 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
36 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
37 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
38 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
39 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
40 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
41 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
42 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
43 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
44 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
45 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
46 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
47 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
48 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
49 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
50 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    
51 นายปิยศักดิ์ ไชยเวช ศุนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
52 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
53 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะทำงาน    
54 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
55 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน    
56 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน    
57 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน    
58 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะทำงาน    
59 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะทำงาน    
60 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะทำงาน    
61 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน    
62 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน    
63 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะทำงาน    
64 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงาน    
65 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะทำงาน    
66 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน    
67 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะทำงาน    
68 นางสาวปภารติยา ทานิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะทำงาน    
69 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะทำงาน    
70 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะทำงาน    
71 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะทำงาน    
72 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะทำงาน    
73 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะทำงาน    
74 นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
75 นางระวีวรรณ ดาด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
76 นายสยาม ชิดสนิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
77 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
78 นางสาวอารมณ์ กุลวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
79 นางสาวอรวรรณ คงปันนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
80 นางสาวอรุณวรรณ พิมพ์สาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
81 นางสาวสังวาลย์ นาถงาม ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
82 นางสาวรุ่งธิวา คณะใน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
83 นางสาวพิชญา เชี่ยวชาญ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
84 นางสาวสุธัญญา เรือนคำ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
85 นางสาวภัทรินทร์ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
86 นางรัตนประภา ธิดาราม ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
87 นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
88 นางสาวมัทนา บั้งเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
89 นางเมธิณี จันทร์แก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
90 นางสาวเพ็ญนภา รักษาพล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
91 นายปฐวีย์การย์ แสงจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
92 นางสาวนิตยา แปงชัย พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
93 นายคมชาญ โพธิ์ใจ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
94 นางสาวกานต์ชนก คำมาลี พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน    
95 นางสาวจิราพร ศรีงาม พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
96 นายชัชวาลย์ ทะสิละ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
97 นางสาวอุษา คำฮอม พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
98 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ สมบูรณ์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
99 นางสาวทิตยาทร อ่อนยิ้ม พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน    
100 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
101 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
102 นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
103 นางนงนุช เกษมราษฎร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
104 นางสาวรำพัน คำขา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
105 นางสาวอภิรมย์ เศรษฐสินธ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
106 นางสาวอัณณ์ชญา หล้าจันทร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
107 นางสาวกรรณิกา เมืองมูล ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
108 นางสาววนัสวี ไชยวงค์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงาน    
109 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
110 นางสาวอรนลิน จินะฟั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
111 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
112 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
113 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
114 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
115 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
116 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
117 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
118 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
119 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
120 นายทวีศักดิ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
121 นายสยาม ชิดสนิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
122 นางสาวเสาวภา เพียรจริง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
123 นางสาวนิตยา บาคาร ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 1    
124 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
125 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
126 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
127 นางประกาทิพย์ ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
128 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
129 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
130 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
131 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
132 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
133 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
134 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
135 นายกิตติพงษ์ จันแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
136 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
137 นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
138 นางสาวจุฑามาศ ยี่แก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ชุด 2    
139 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
140 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
141 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
142 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
143 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
144 นายศักดา เรืองเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
145 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
146 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
147 นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
148 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
149 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 1    
150 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
151 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
152 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
153 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
154 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
155 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
156 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
157 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
158 นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
159 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
160 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
161 นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 2    
162 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
163 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
164 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
165 นางนรินทร ชมชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
166 นายอดิสร พวงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
167 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
168 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
169 นางวนิดา จิตรอาสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
170 นางอำไพพรรณ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
171 นางมาลินี ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 1    
172 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
173 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
174 นางยุพิน คำบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
175 นายอนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
176 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
177 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียวใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
178 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียวใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
179 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
180 นางสาวปริญญา ยิ้มยวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
181 นายบัญชา เรืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
182 นางอารีรักษ์ เรือนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน ชุดที่ 3 ประเมินรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และลูกจ้าง ชุดที่ 2    
183 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)    
184 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)    
185 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)    
186 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)    
187 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)    
188 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)    
189 นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่า รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)    
190 นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)    
191 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
192 นายทวีศักดิ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
193 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
194 4. นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
195 นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
196 นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
197 นางสาวเสาวภา เพียรจริง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
198 นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
199 นางสาวรำพัน คำขา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
200 นางวิลาวรรณ ปิยะวงศ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
201 นายไพรสันณ์ จักรวันนา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
202 นางนงนุช เกษมราษฎร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
203 นางสาวสังวาลย์ นาถงาม ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
204 นางสาวอัณณ์ชญา หล้าจันทร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
205 นางสาวอนุสรา ปันทะเสน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
206 นางสาวนิตยา บาคาร ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
207 นางสาวอภิรมย์ เศรษฐสินธ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
208 นายนัฐพล กันทะ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
209 นางพัทริกา โพธิ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
210 นางรัตนประภา ธิดาราม ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
211 นายธีรศักดิ์ กรกัมพล ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
212 นางสาวภัทรินทร์ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
213 นางสาวกรรณิกา เมืองมูล ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
214 นายสรชัช ไชยทิพย์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
215 นางสาวสุทธิดา ชัยชนะ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
216 นางสาวเจนจิรา ตานาคำ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
217 นางสาวเกศมณี ทาแดง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
218 นางสาวรัชดาวรรณ ไชยวงศ์ทอน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
219 นายณัฐพล สายใจดี ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
220 นายธีร์ธวัช ปินตา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
221 นางสาวพรวจี อภัยโรจน์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
222 นายสุนทร ธาราหรรษา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
223 นางสาวรุ่งทิวา คณะใน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
224 นางสาวพัชริน นันไชย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
225 นางสาวสุรีรัตน์ ชาวส้าน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
226 นางสาวพิชญา เชี่ยวชาญ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
227 นายกฤษณพงศ์ เสาสาร ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
228 นางสาววชิราภรณ์ เรืองแดง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
229 นางสาวจุฑามาศ ยี่แก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
230 นางสาวรุ่งนภา ป๊อกฝ้าย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
231 นางสาววนัสวี ไชยวงค์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
232 นางสาวอรสา ปินไข ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
233 นางสาวสุธัญญา เรือนคำ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
234 นายนิรันดร์ เกษมราษฎร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
235 นายเฉลิมวุฒิ คำขัติ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
236 นายชนินทร์ วงค์เทพ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
237 นายภูวิศ แว่นแจ้ง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
238 นางกฤษฎาภรณ์ ศรีเรืองหัด ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
239 นางสาวเนตรชนก ศรีเครือแก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
240 นางสาวปิย์วรา มหายศ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
241 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
242 นางสาวธัญรดา ประยศ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
243 นางสาวธมลวรรณ สวัสดี ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
244 นางสาวจิราพร ศรีงาม พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
245 นางสาวณัฐธัญญา จินโน พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
246 นายถิรนัย จานะ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
247 นางอรวรรณ อุดหลวง พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
248 นายเทพธิเบต สัมพันธ์สินก่อ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
249 นางสาวณิชกานต์ ทาเนตร พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
250 นางกนกกาญจน์ ยาโน พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
251 นางสาวเบญจมาศ อุทธวัง พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
252 นางสาวอภิญญา แสงอาทิตย์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
253 นางสาวรุ่งฤทัย สุขจิต ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
254 นางสาวสุจานา ปัญญาเสน พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
255 นางสาวธีรกานท์ จารุวาณี พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
256 นางสาวจันทรักษ์ กิติ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
257 นางสาวมุกธิดา สารแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
258 นางสาวนวลสิริ ปุยคำ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
259 นางสาวนฤมล อมาตยกุล พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
260 นางสาวศิริวรรณ จันทร์หอม พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
261 นายวัฒนา จันทวี พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
262 นางสาววิมลศิริ คำน้อย พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
263 นางสาวรัชดา มาเจริญ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
264 นางสาวกนกพร อินทร์พิทักษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
265 นางสาววิไลวรรณ บุรีแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
266 นางนวิยา คติญาติ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
267 นางสาวดาริกา เกี๋ยงเมืองใจ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
268 นางสาวนภาพรรณ ยอดยัง พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
269 นายสุวิทย์ พลอยขจี พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
270 นายพลวัชร์ ไชยวุฒิ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
271 นายอณาจักร์ พิมเผือก พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ    
272 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
273 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
274 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
275 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
276 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
277 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
278 นางจันทนา พละทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
279 นางสาวสุจินดา มานักฆ้อง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
280 นางสาวชมพูนุช สนสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
281 นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
282 นายศุภชัย วงษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
283 นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
284 นายสุรชาติ อรุณเบิกฟ้า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
285 นายสุภัทรชัย ใจกว้าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
286 นางสาวเกศมณี ทาแดง ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
287 นายชนินทร์ วงค์เทพ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
288 นางสาวณัฐธัญญา จินโน พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
289 นางสาวณิชกานต์ ทาเนตร พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
290 นางสาวกนกพร อินทร์พิทักษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
291 นางนวิยา คติญาติ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
292 นายพลวัชร์ ไชยวุฒิ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
293 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
294 นายปิยศักดิ์ ไชยเวช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
295 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก    
296 นายไพรสันณ์ จักรวันนา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน    
297 นางวิลาวรรณ ปิยะวงศ์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน    
298 นางสาวอนุสรา ปันทะเสน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน    
299 นางสาวสุทธิดา ชัยชนะ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน    
300 นางสาวเจนจิรา ตานาคำ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน    
301 นางสาวภัทรินทร์ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน    
302 นางสาวเนตรชนก ศรีเครือแก้ว ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน    
303 นางสาวมุกธิดา สารแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน    
304 นางสาวรุ่งฤทัย สุขจิต พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน    
305 นางสาวรัชดาวรรณ ไชยวงศ์ทอน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน