สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นราธิวาส เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางขนิษฐา นนธิ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา(สุขคณานุกูล) สพป.นราธิวาส เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสิริลักษณ์ ชาแท่น โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป.นราธิวาส เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางนุรฮายาตี บินเสะ โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวพิชญานันท์ อินทร์รักษ์ โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2
7 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายพยับ สุวรรณนิตย์ โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2