สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางปัญญา ยะสงคราม โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนฤมล ทองงาม โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสิรินรัตน์ น้อยเจริญ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวเมษรา ธิบดี โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวจุฑามาศ สุขสมศรี โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวอารญา ทองไพรวรรณ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4