สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 5

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป.นครราชสีมา เขต 5
2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายพล เวียงสันเทียะ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางศิรินภา หวังร่วมกลาง โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป.นครราชสีมา เขต 5
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายทนงศักดิ์ นาคโนนลาว โรงเรียนบ้านบุเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 5
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวอัมพิกา ขอมเมืองปัก โรงเรียนโนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางอุษา ศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวศิริวรรณ จงมีสุข โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.นครราชสีมา เขต 5
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางศิรินภา หวังร่วมกลาง โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป.นครราชสีมา เขต 5
11 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนวัดสระจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5