สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปรางณิธิ มานะเพชร โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางผุสดี สุวรรณบุบผา โรงเรียนบึงพญาปราบ สพป.นครราชสีมา เขต 1
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
6 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา เหรียญทอง นางสาววาสนา สาอุตม์ โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1