สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวภัทรลภา สมศักดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายวรรษพล มะหลีแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโส โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายปิติ แสงทอง โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวจิตติมา กล่อมจิต โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวนวลจันทร์ ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3