สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครพนม เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายภูมินทร์ รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.นครพนม เขต 2
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางพิชญา นนทสันต์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสายันต์ โชติวังโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายพนม อยู่เมฆะ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวเล็ก โกษาแสง โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางรุ่งนภา อัมรัตน์ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป.นครพนม เขต 2