สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ตรัง เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ตรัง เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวบาลี พันธุเล่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวลีลาวดี แซ่เจา โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวดาริญญา หาขุน โรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายพิริยะ พูลแก้ว โรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางอังศุมาลิน แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายปรัชญา อินทรักเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนิตยา หมั่นทวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวกฤติยา ภักดีวานิช โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางนุชณา ขันประกอบ โรงเรียนวัดน้ำผุด สพป.ตรัง เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวจิระภา สมัครพงษ์ โรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต 1
14 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายพิทยา หวานขัน โรงเรียนไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางนุชณา ขันประกอบ โรงเรียนวัดน้ำผุด สพป.ตรัง เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสุภาณี ไกรเทพ โรงเรียนวัดนานอน สพป.ตรัง เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวปัทมา ณ สงคราม โรงเรียนบ้านทุ่งนา (อำเภอเมืองตรัง) สพป.ตรัง เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสุทธิษา เพ็ญศรี โรงเรียนบ้านทุ่งนา (อำเภอเมืองตรัง) สพป.ตรัง เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายบัณฑิต หมื่นบาล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สพป.ตรัง เขต 1