สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายเจริญ นันไชยวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต 4
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายจักรินทร์ รวมจิต โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.เชียงราย เขต 4
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายกฤษฎา บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางกุหลาบ การเก็บ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง”คุรุราษฎร์วิทยา” สพป.เชียงราย เขต 4
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางพวงเพชร วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายจำรัส สมควร โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางพรสวรรค์ ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายนฐากร จำรัส โรงเรียนปอวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสุพิชฌาย์ สมตุ้ย โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางทิพย์ภวรรณ วงษ์สุข โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นายนฐากร จำรัส โรงเรียนปอวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวนิตยา สิ่งของ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สพป.เชียงราย เขต 4
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวศรัญญา นันต๊ะภาลัย โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.เชียงราย เขต 4
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายจรัญ กองสี โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
16 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนบ้านม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสุนันทา จันตา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4