สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชัยภูมิ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายทนงศักดิ์ จันสีมะณี โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายเจษฏา ศิลาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
4 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
5 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวสุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวพรหมวรมน วงศ์ธิเบศร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายอภิวัฒน์ อินทรแถลง โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางภรวรรณ สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายดิลกภพ ภูครองตาพิลา โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางศรีนวล จันทะพินิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายจิระพงษ์ บุญเสนา โรงเรียนบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวรพิญท์ณิภา นามวาสน์ โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางนิศาชล ฟองตา โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวจิรารัตน์ คงโนนกอก โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายประทีป เพ็งบ้านไร่ โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1