สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวรุ่งนภา บำรุงศรี สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวศศิภา วินัยพานิช โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวอัญคณางค์ ดำนงค์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางปวีณา ถุงทรัพย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวสุนันทา แสงแก้ว โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอิทธิพล บางหลวง โรงเรียนลานสักวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
7 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนลานสักวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
8 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายศักดา ใจตรง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
10 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสุนันทา ศิริเบญจา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวกรรณิการ์ ละออง โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายปิยโชติ รอดหลง โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวปิยวรรณ เหมือนแก้ว โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท