สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.สุพรรณบุรี

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายพิทักษ์ เมาลี โรงเรียนอู่ทอง สพม.สุพรรณบุรี
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายภีชาวิชญ์ ยางงาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม.สุพรรณบุรี
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายนพดล คำเรียง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.สุพรรณบุรี
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท โรงเรียนสงวนหญิง สพม.สุพรรณบุรี
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายบรรเทา คุ้มฉายา โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม.สุพรรณบุรี
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท โรงเรียนสงวนหญิง สพม.สุพรรณบุรี