สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.สระบุรี

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวรุจิรา ยุภาคณิต โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวพิศมัย แจ่มจำรัส โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางพรทิพย์ โคตรสมบัติ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวสุนิสา เฉยดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอานนท์ สาวิวัฒน์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม.สระบุรี
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายดุลชิตร์ มงคล โรงเรียนแก่งคอย สพม.สระบุรี
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางเจษฎากร ลีศุภนานนท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวปาลลิน อั้นวงศ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวมัทธิกา จำปาแท้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางเจษฎากร ลีศุภนานนท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายศุภณัฐปรัชญา ทำนุ โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" สพม.สระบุรี
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม.สระบุรี