สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.สงขลา สตูล

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นายธีระพันธ์ จุลแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม.สงขลา สตูล
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม.สงขลา สตูล
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม.สงขลา สตูล
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางอรทัย แก้ววิชิต โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.สงขลา สตูล
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สพม.สงขลา สตูล