สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.แม่ฮ่องสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสมพจน์ เลิศตระกูล โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางพรรณนภา ก้อนคลังทอง โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางอัญชลี เลิศล้ำ โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน