สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.แพร่

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่
2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวธัญพิชชา ฟองลอย สพม.แพร่
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายสันติ อวรรณา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางดรุณวรรณ แก้วมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายชาญณรงค์ ชัยชนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายชนกานต์ ตันโน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายศรรัก ผลาเมธากูล โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวสิริรัตน์ กันธิยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอภิรมย์ กึกก้อง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่
12 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาววรกชชยา สินธุชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวมุทิตรา กตสุริย์ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสุพัตรา วงศ์ยี โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายธนวิชญ์ สิงคะปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายเมธาพัฒน์ กิตติ์ธนาเสถียร โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายกัมปนาท ตาอินทร์ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายวิศิษฏ์ ดูระยับ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่
19 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางปานเนตร วงศ์ฟู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่
20 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นายปรัญชัย ปากองวัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่