สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนพิชัย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนพิชัย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางเสาวนีย์ ปรีชานนท์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวกัลยาณี เจ็กท่านา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ โรงเรียนนครไทย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์