สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.พิจิตร

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม.พิจิตร
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายทรงยศ สกุลยา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.พิจิตร
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายอิสริยะ สติใหม่ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม.พิจิตร
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางศิริวรรณ เมืองเหลือ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม.พิจิตร
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม.พิจิตร
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายภิญโญ ขาวพราย โรงเรียนตะพานหิน สพม.พิจิตร
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางภิรัญญา ขาวพราย โรงเรียนตะพานหิน สพม.พิจิตร