สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.พระนครศรีอยุธยา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายธีรวีร์ แพบัว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายธาดา ดังดี โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" สพม.พระนครศรีอยุธยา
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวจีรวรรณ เสลา โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม.พระนครศรีอยุธยา
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา