สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.นครพนม

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางภัทรวดี มีระหงษ์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม.นครพนม
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม สพม.นครพนม
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวพิชญภัค สมปัญญา โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวแววนิดา ชินบุตร โรงเรียนธาตุพนม สพม.นครพนม
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายนิรินาม งามวาจา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.นครพนม
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม.นครพนม
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวสุดารัตน์ ศรีโยหะ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม.นครพนม
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวสมเพียร เจาจาลึก โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.นครพนม
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายเทอดไทย หอมสมบัติ โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม.นครพนม
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวภัทรภร อัคฮาด โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายรชตะ ขาวดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม.นครพนม
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายอธิกุล กุลนรัตน์ โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวอุมาพร เมืองโคตร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางกุลชา ก้อนใจจิตร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม