สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.กาญจนบุรี

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิไลวรรณ พลเสน โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณิชากานต์ น่วมนิ่ม โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวชีวรัตน์ อิ่มใจ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายจักรพันธ์ เมฆขาว โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.กาญจนบุรี
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวสมฤทัย พาที โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตย์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวจิราภา สำฤทธิ์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายถาวร สุขนา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายพงศภัค ศรีสกุล โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวกาญจนา พุดสโต โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี
12 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายยงยุทธ สงพะโยม โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวนฤชล สุขนิธิยา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี
16 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี