สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.หนองคาย เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางจิราภรณ์ ประโพศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2
2 บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางญานิชศา บางเมืองแสน สพป.หนองคาย เขต 2 สพป.หนองคาย เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายจักรกฤษณ์ แก้วมงคล โรงเรียนบ้านนายาง สพป.หนองคาย เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายวัสพล พัดเปี้ยมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป.หนองคาย เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายพุทธชัย พูนเจริญผล โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2