สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุรินทร์ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.สุรินทร์ เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส โรงเรียนบ้านนาบัว สพป.สุรินทร์ เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายพงศ์ธร จิตรแม้น โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.สุรินทร์ เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวณัฐยา แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายภาณุวิชญ์ ประดับสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต 1
6 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 1
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางประภาวดี บุญเยี่ยม โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป.สุรินทร์ เขต 1
8 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวพรณภัส บุญแก้ว โรงเรียนบ้านเปรียง สพป.สุรินทร์ เขต 1