สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
2 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางนพวรรณ ไชยปันดิ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายเอกราช หนูปลื้ม โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาววิลาวัณย์ โรยร่วง โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาววีดา สาแลแม โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายณรงค์ศักดิ์ อุตรา โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
9 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวอุไรวรรณ เรืองทอง โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวธันยาลักษณ์ มากคงแก้ว โรงเรียนบ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาววิสุดา ส่งศรี โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายเอนก ปิ่นมังกร โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางเปรมสินี ช่วยดำ โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางเพียงเพ็ญ หอมรักษ์ โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาววิภาวรรณ รักษามั่น โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
18 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางโสภี เพชรคงทอง โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวยุรวรรณ ชินวงค์ โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางอาทิตยา ทองขาวบัว โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวเบญญาภา คงประสม โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางนลินนิภา ภิรมย์สมบัติ โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสิปาง ช่วยคุ้ม โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
24 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3