สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สระแก้ว เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป.สระแก้ว เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายฉัตรชัย พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.สระแก้ว เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวฑัณฑิมา พงษ์พรม โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.สระแก้ว เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายวสันต์ พันธ์ทอง โรงเรียนบ้านกะสัง สพป.สระแก้ว เขต 2
5 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.สระแก้ว เขต 2
6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร สพป.สระแก้ว เขต 2
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.สระแก้ว เขต 2
8 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวมนัสวี ยะถาเทศ โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2
10 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง สพป.สระแก้ว เขต 2
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวพัชญา มีเสียง โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางคำพันธ์ุ ตุลากัน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.สระแก้ว เขต 2