สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสุบิน ชื่นชาย โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายศราวุธ จรเดช โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
4 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายจิมจง ทองคำวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายอานนท์ ชินชัย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
6 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
7 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวัฒนา จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4