สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายสุเทพ ปาลสาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวศุภพิชญ์ อุตคำ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ อินทสร โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
4 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวกัลยกร ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางผุดผาด บุรณะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
8 บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวกันธิมา ไชยสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองหว้านำคำพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
10 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวผจงจิตร ศรีผาวงษ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางปิ่นแก้ว คนไว โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวจุรีรัตน์ ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายอภิศักดา มะเสนา โรงเบ้านท่าเสียว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3