สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางกรวิกา ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวจริยา เงาศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางสาวอริสา พวงจินดา โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางมยุรา ศรีส่อง โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
6 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสัมฤทธิ์ สันเต โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสุปรานี สตารัตน์ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
9 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
10 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนบ้านมะอึ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางจารุณี เสนารัตน์ โรงเรียนบ้านค้อ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
12 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1