ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
10 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
11 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
12 โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.แพร่ เขต 2 เหรียญทอง