ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางลาวัลย์ สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
3 นางนวลละออง ลีลา โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
4 นางพรรณเชษฐ์ ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านกฤษณา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
5 นายจิตกร สมาคม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวรมินตรา โมกขศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางศิรินภา หวังร่วมกลาง โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
8 นางสาวสุพรรณี ศรีโสภา โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวสุทธิรักษ์ สุขพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง