ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 077
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจุไรรัตน์ มัดผิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายกฤษฎ์ บุตนิตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นางกุศล แคนติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
4 นางสาวกนกพร นิลแพทย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นางพรทิพย์ โคตรสมบัติ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญทอง
6 นางสาวรัชฎานรินทร์ พุดหล้า โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน